Trợ giúp
Thông báo
COSNSU00822C6C20183C05C48PM Thông báo Kế toán trường MG, TH, THCS v/v phân bổ KP tiền tết ( 06/02/2018 )
COSNSU00822C5C201810C39C25AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS ( 05/02/2018 )
COSNSU01032C5C20182C36C05PM Thông báo trường TH, THCS v/v đối chiếu số liệu BHYT ( 05/02/2018 )
COSNSU00821C26C20188C35C52AM KHO BẠC THÔNG BÁO KÊ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS ( 26/01/2018 )
COSNSU00821C25C20189C14C20AM Thông báo Kế toán trường MG, TH, THCS v/v BC tiết kiệm và lương T1/2018 ( 25/01/2018 )
COSNSU01031C24C20189C03C01AM Kính gửi BGH trường MG, TH, THCS gửi lại biểu mẫu v/v thực trạng và nhu cầu CSVC ( 24/01/2018 )
COSNSU01031C23C20184C16C21PM Kính gửi BGH trường MG, TH, THCS v/v thực trạng và nhu cầu CSVC ( 23/01/2018 )
COSNSU01031C22C20182C38C10PM Thông báo trường MG, TH, THCS v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và xử lý tài sản nhà nước năm 2017 ( 22/01/2018 )
COSNSU01031C22C20183C18C08PM Kính gửi BGH trường MG, TH, THCS v/v cấp giấy chứng nhận quyền SD đất ( 22/01/2018 )
COSNSU00781C21C20186C30C46PM Nhắc việc báo cáo thống kê lần 2 ( 21/01/2018 )
COSNSU00821C17C20183C58C29PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG ĐỐI CHIẾU KINH PHÍ ĂN TRƯA GẤP ( 17/01/2018 )
COSNSU00821C14C20186C12C40PM Kính gửi BGH trường MG, TH, THCS v/v rà soát số liệu cơ sở nhà, đất trụ sở làm việc (lần 2) ( 14/01/2018 )
COSNSU00821C12C20184C00C42PM Thông báo Kế toán trường MG, TH, THCS v/v BC chuyển nguồn và 43/2006/NĐ-CP ( 12/01/2018 )
COSNSU00821C11C20184C46C44PM Kính gửi BGH trường MG, TH, THCS v/v rà soát số liệu cơ sở nhà, đất trụ sở làm việc ( 11/01/2018 )
COSNSU00821C11C20184C54C59PM Kính gửi BGH trường MG, TH, THCS v/v đăng jý cấp giấy chứng nhận quyền SD đất ( 11/01/2018 )
COSNSU00821C5C20183C51C55PM Thông báo trường MG, TH, THCS v/v họp kế toán và công văn hướng dẫn xét nâng lương sớm ( 05/01/2018 )
COSNSU008212C12C201710C36C45AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS ( 12/12/2017 )
COSNSU008212C6C20173C10C08PM THÔNG BÁO DANH SÁCH KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP NĂM 2017 ( 06/12/2017 )
COSNSU008212C4C20174C03C28PM THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ THAI SẢN CỦA GIÁO VIÊN TRÙNG VỚI THỜI GIAN NGHỈ HÈ. ( 04/12/2017 )
COSNSU008212C4C20174C06C35PM THÔNG BÁO CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH LẠM THU ĐẦU NĂM HỌC VÀ CÁC CÔNG VĂN CÓ LIÊN QUAN ( 04/12/2017 )
COSNSU009111C12C20171C29C49PM THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TTVH-TT-HTCĐ ( 12/11/2017 )
COSNSU008211C10C201710C56C01AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS LỊCH KIỂM TRA CHỨNG TỪ CÁC TRƯỜNG. ( 10/11/2017 )
COSNSU009111C8C20172C52C42PM Thông báo ( 08/11/2017 )
COSNSU008211C7C20173C20C19PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS. ( 07/11/2017 )
COSNSU008211C6C20174C57C10PM THÔNG BÁO HỌP KẾ TOÁN ĐỊNH KỲ THÁNG 11/2017 ( 06/11/2017 )
COSNSU009110C30C201710C29C46AM THÔNG BÁO TRUNG TÂM VH-TT-HTCĐ ( 30/10/2017 )
COSNSU009110C25C20175C40C26PM THÔNG BÁO KHẨN THCS ( 25/10/2017 )
COSNSU008210C25C20178C44C24AM THÔNG BÁO TẠM NGƯNG LƯƠNG HỢP ĐỒNG THỜI VỤ GIÁO VIÊN KHỐI MẪU GIÁO. ( 25/10/2017 )
COSNSU008210C19C20174C45C41PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MẪU QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH THỰC HÀNH TIẾT KIÊM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2017 ( 19/10/2017 )
COSNSU009110C19C20178C34C48PM MẪU BÁO CÁO PHỤ LỤC 2 MẦM NON - MẪU GIÁO ( 19/10/2017 )
COSNSU008210C18C201711C20C20AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ ( 18/10/2017 )
COSNSU008210C17C20178C59C29AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG VỀ BÁO CÁO KIÊM NHIỆM. ( 17/10/2017 )
COSNSU008210C17C201710C41C34AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG VĂN BẢN THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2017. ( 17/10/2017 )
COSNSU009110C16C20179C50C46AM KẾT QUẢ PCGD-XMC CÁC CẤP NĂM 2017 ( 16/10/2017 )
COSNSU008210C12C20174C50C39PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG LÀM BÁO CÁO THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2017 ( 12/10/2017 )
COSNSU009110C11C20179C03C27AM THÔNG BÁO KHẨN. TH, THCS VÀ HTCĐ ( 11/10/2017 )
COSNSU009110C10C20179C42C23AM THÔNG BÁO TẬP HUẤN GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ( 10/10/2017 )
COSNSU009110C9C20173C04C58PM CẬP NHẬT MẪU THỐNG KÊ PCGD BẬC TrH THÁNG 9/2017 ( 09/10/2017 )
COSNSU009110C9C20177C45C43PM THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG NĂM 2017 ( 09/10/2017 )
COSNSU008210C9C20179C04C42AM THÔNG BÁO HỌP KẾ TOÁN ĐINH KỲ THÁNG 10/2017 ( 09/10/2017 )
COSNSU009110C5C201710C08C54AM LỊCH KIỂM TRA CÔNG NHẬN PCGD-XMC 2017.( CHÍNH THỨC) ( 05/10/2017 )
COSNSU009110C3C20178C55C51PM THÔNG BÁO KHẨN CÁC TRƯỜNG MN, MG ( 03/10/2017 )
COSNSU009110C3C20179C02C38PM Bìa hồ sơcông nhận PCGD - XMC ( 03/10/2017 )
COSNSU009210C3C20177C39C45AM BC CÔNG TÁC PCCC TẠI TRƯỜNG HỌC ( 03/10/2017 )
COSNSU008210C1C20178C57C13AM Hướng dẫn thu Học phí 2017-2018- Mẫu lâp dự toán 2018 ( 01/10/2017 )
COSNSU00919C26C20179C09C46AM THỰC HIỆN TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI ( 26/09/2017 )
COSNSU00829C21C20179C41C02AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG BÁO CÁO TRƯỜNG LỚP ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI ( 21/09/2017 )
COSNSU00829C19C20172C41C41PM THÔNG BÁO MỜI HỌP TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN 2018 ( 19/09/2017 )
COSNSU00829C18C20173C47C48PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS VỀ VIỆC BỔ SUNG BÁO CÁO KIÊM NHIÊM ĐÃ NỘP ( 18/09/2017 )
COSNSU00829C18C20173C52C58PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG GIẢM BIÊN CHẾ NĂM 2017. ( 18/09/2017 )
COSNSU00919C15C20171C09C11PM Thông báo PCGD Mầm Non ( 15/09/2017 )
COSNSU00829C14C201711C22C41AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS. ( 14/09/2017 )
COSNSU00829C12C20175C47C33PM THÔNG BÁO KÊ TOÁN CÁC TRƯỜNG. ( 12/09/2017 )
COSNSU00918C31C20179C32C06AM THÔNG BÁO HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG- KHẨN ( 31/08/2017 )
COSNSU00828C28C20174C44C20PM THÔNG BAO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG TH VÀ THCS THỰC HIỆN THU BHYT HỌC SNH. ( 28/08/2017 )
COSNSU00918C22C201710C31C55AM CÁC MẪU THỐNG KÊ PCGD NĂM 2017 ( 22/08/2017 )
COSNSU00918C10C20173C45C56PM MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM VỀ PCGD- XMC ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018 ( 10/08/2017 )
COSNSU00827C31C20178C17C29AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MẦM NON- MẪU GIÁO. ( 31/07/2017 )
COSNSU00827C31C20179C48C42AM THÔNG BÁO KÉ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH và THCS. ( 31/07/2017 )
COSNSU00827C24C201710C33C55AM THÔNG BÁO MỜI HỌP KẾ TOÁN ĐỊNH KỲ THÁNG 07/2017 ( 24/07/2017 )
COSNSU00827C24C201710C35C40AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS. ( 24/07/2017 )
COSNSU00827C24C201710C39C57AM THÔNG BÁO KÊ TOÁN CÁC TRƯỜNG BÁO CÁO SỐ LIỆU CHI NGÂN SÁCH. ( 24/07/2017 )
COSNSU00787C12C20171C56C38PM Lịch kiểm tra, thẩm định danh hiệu trường học ( 12/07/2017 )
COSNSU00827C11C20179C40C43AM THÔNG BÁO KÊ TOÁN CÁC TRƯỜNG. ( 11/07/2017 )
COSNSU00917C4C201710C58C12AM QUYÊT ĐỊNH KIÊM TRA CÔNG NHẬN PCGDMN 2017 (chính thức) ( 04/07/2017 )
COSNSU00917C3C201710C15C49AM THÔNG BÁO QĐ VÀ LỊCH KIỂM TRA PCGDMN 5 TUỔI NĂM 2017 ( 03/07/2017 )
COSNSU00916C30C20171C50C28PM GỬI LẠI SỐ LIỆU THỐNG KÊ MẦM NON T5/2017 ( 30/06/2017 )
COSNSU00826C29C20173C14C23PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS ( 29/06/2017 )
COSNSU00916C23C201711C03C02AM THÔNG BÁO PHỔ CẬP GIÁO DỤC PCGD MN ( 23/06/2017 )
COSNSU00826C14C201710C58C59AM THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP ( 14/06/2017 )
COSNSU00825C18C20173C37C34PM THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CHƯA GỬI MAIL HTCPHT ( 18/05/2017 )
COSNSU00825C16C201710C31C05AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS. ( 16/05/2017 )
COSNSU00825C16C20174C19C14PM THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP. ( 16/05/2017 )
COSNSU00825C16C20177C31C33AM THÔNG BÁO MỜI HỌP KẾ TOÁN ĐỊNH KỲ THÁNG 05/2017 ( 16/05/2017 )
COSNSU00825C16C20179C38C48AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS BÁO CÁO CÁC NGUỒN THU ( 16/05/2017 )
COSNSU00825C15C20172C48C36PM THÔNG BÁO KÊ TOÁN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC. ( 15/05/2017 )
COSNSU00915C11C20179C39C01AM CẬP NHẬT MẪU THỐNG KÊ MN T5/2017 ( 11/05/2017 )
COSNSU00915C8C20172C38C32PM THÔNG BÁO KHẨN PCGD MN ( 08/05/2017 )
COSNSU00825C8C20179C04C27AM Thông báo kế toán trường MG TH THCS vùng sâu ( 08/05/2017 )
COSNSU00824C14C20178C49C59AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS ( 14/04/2017 )
COSNSU00913C29C20179C51C52AM THÔNG BÁO MỜI DỰ HỘI NGHỊ ( 29/03/2017 )
COSNSU00822C22C201710C48C21AM HƯỚNG DẪN CÁC KHOẢN PHỤ CẤP TÍNH TRẢ TIỀN LƯƠNG DẠY THÊM GIỜ ( 22/02/2017 )
COSNSU00912C16C20179C57C42AM THÔNG BÁO - PCGD MN ( 16/02/2017 )
COSNSU00912C9C20174C22C02PM THÔNG BÁO PCGD MN ( 09/02/2017 )
COSNSU00822C9C20178C17C22AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS. ( 09/02/2017 )
COSNSU00912C7C201710C33C42AM THÔNG BÁO KIỂM TRA PCGD. KHẨN ( 07/02/2017 )
COSNSU00821C16C201710C29C47AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS. ( 16/01/2017 )
COSNSU00911C16C20179C55C58AM THÔNG BÁO MỜI HỌP ( 16/01/2017 )
COSNSU00911C10C20173C07C43PM THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG MN, MG VÀ CHUYÊN TRÁCH PCGD ( 10/01/2017 )
COSNSU00821C9C201710C21C14AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS. ( 09/01/2017 )
COSNSU00821C9C201711C09C06AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG BÁO CÁO KINH PHÍ 2016 CHUYỂN 2017 ( 09/01/2017 )
COSNSU00781C9C20178C41C13AM Tiến độ thực hiện báo cáo thống kê trực tuyến giữa năm ( 09/01/2017 )
COSNSU00821C4C20178C29C31AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC ( 04/01/2017 )
COSNSU00821C3C20173C25C38PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS. ( 03/01/2017 )
COSNSU00821C3C20179C38C10AM THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS. ( 03/01/2017 )
COSNSU00821C3C20179C52C18AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH, THCS ( 03/01/2017 )
COSNSU008212C30C20169C52C51AM THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG MN-MG, THCS VỀ MỨC THU HỌC PHÍ ( 30/12/2016 )
COSNSU009112C29C20168C56C18AM THÔNG BÁO TẬP HUẤN PCGDMN ( 29/12/2016 )
COSNSU009112C26C20161C55C26PM THÔNG BÁO TRUNG TÂM VH-TT-HTCĐ ( 26/12/2016 )
COSNSU009112C22C201612C28C28PM THÔNG BÁO KHẨN - PCGD MN ( 22/12/2016 )
COSNSU009112C14C20168C49C53PM THÔNG BÁO PCGDMN - THƯỢNG KHẨN ( 14/12/2016 )
COSNSU009112C12C201611C18C37AM THÔNG BÁO KHẨN - HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG ( 12/12/2016 )
COSNSU009112C7C201611C32C25AM THÔNG BÁO PCGD - KHẨN ( 07/12/2016 )
COSNSU008212C7C20163C15C57PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN MẪU BỔ SUNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ( HOÀN CHỈNH) ( 07/12/2016 )
COSNSU008212C6C20164C58C20PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN KHẨN ( 06/12/2016 )
COSNSU009112C1C201610C17C21AM THÔNG BÁO KIỂM TRA PCGD. KHẨN ( 01/12/2016 )
COSNSU007811C29C20168C51C42AM Thông báo nhận thiết bị dạy học ( 29/11/2016 )
COSNSU007811C28C201610C39C48AM Gửi lại Công văn 2292/SGDDT-VP về việc tập huấn công tác pháp chế ( 28/11/2016 )
COSNSU007811C23C20168C04C37AM Trang bị Thư viện Honda Ý tưởng trẻ thơ ( 23/11/2016 )
COS11C21C20163C59C05PM THÔNG BÁO KIỀM TRA PCGD CÁC CẤP NĂM 2016. KHẨN ( 21/11/2016 )
COSNSU009111C18C201611C21C25AM THÔNG BÁO MỜI HỌP THÁNG 11/2016 ( 18/11/2016 )
COSNSU009111C8C201612C00C05PM THÔNG BÁO KHẨN - PCGD TH ( 08/11/2016 )
COSNSU008211C7C20169C29C22AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH, THCS ( 07/11/2016 )
COSNSU008210C25C20168C33C57AM THÔNG BÁO TẬP HUẤN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH, THCS. ( 25/10/2016 )
COSNSU009110C20C20168C58C48AM THÔNG BÁO MỜI HỌP ( 20/10/2016 )
COSNSU007810C19C20168C16C45AM Tập huấn hướng dẫn sử dụng phòng học ngoại ngữ, bảng tương tác ActivBoard - Promethean ( 19/10/2016 )
COSNSU008210C18C20163C14C24PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH, THCS ( 18/10/2016 )
COSNSU009110C7C201611C08C27AM THÔNG BÁO KHẨN - PCGD THCS - HỒ SƠ CÔNG NHẬN THCS NĂM 2016 ( 07/10/2016 )
COSNSU007810C7C20161C51C23PM Đăng ký danh hiệu thư viện năm học 2016-2017 ( 07/10/2016 )
COSNSU007810C5C20163C58C48PM Các trường chưa hoàn thành việc cập nhật thông tin trường trên báo cáo thống kê đầu năm ( 05/10/2016 )
COSNSU007810C4C20168C25C31AM Cập nhật thông tin báo cáo thống kê trực tuyến ( 04/10/2016 )
COSNSU009110C1C20161C01C40AM THÔNG BÁO PCGD - MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA PCGD ĐĐT VÀ TỜ TRÌNH CHÍNH THỨC ( 01/10/2016 )
COSNSU00919C29C201610C15C14AM QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA PCGD 2016 (Chính thức) - THỐNG KÊ CÁC CẤP NĂM 2016 ( 29/09/2016 )
COSNSU00919C29C201611C22C39AM THÔNG BÁO TRUNG TÂM VH-TT-HTCĐ ( 29/09/2016 )
COSNSU00919C29C20169C46C59AM THÔNG BÁO - PCGD MN ( 29/09/2016 )
COSNSU00919C28C201610C35C24AM THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA CÔNG NHẬN DUY TRÌ CMC-PCGD CÁC CẤP NĂM 2016 ( 28/09/2016 )
COSNSU00789C28C20168C18C15AM Nhắc việc báo cáo thống kê đầu năm (lần 2) ( 28/09/2016 )
COSNSU00789C27C20169C46C09AM Nhắc việc báo cáo thống kê đầu năm ( 27/09/2016 )
COSNSU00789C23C20162C48C40PM Lưu ý khi nhập liệu thống kê trực tuyến ( 23/09/2016 )
COSNSU01019C21C20161C43C01PM KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CẤP HỌC GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2016 – 2017 ( 21/09/2016 )
COSNSU00919C20C20164C09C16PM THÔNG BÁO MỜI HỌP ( 20/09/2016 )
COSNSU00919C19C201610C58C45AM THÔNG BÁO VIỆC KIỂM TRA DUY TRÌ PCGD 2016 ( 19/09/2016 )
COSNSU00919C19C201611C01C54AM THÔNG BÁO VIỆC KIỂM TRA DUY TRÌ CMC-PCGD CÁC CẤP ( 19/09/2016 )
COSNSU00789C19C201610C09C24AM Điều chỉnh thời gian Báo cáo thống kê đầu năm học 2016-2017 ( 19/09/2016 )
COSNSU00789C19C20169C16C17AM Mời họp triển khai công tác thư viện, thiết bị năm học 2016-2017 ( 19/09/2016 )
COSNSU00919C18C20162C09C50PM THÔNG BÁO PCGD MN - DANH SÁCH TRẺ ĐANG HỌC TRÁI TUYẾN TẠI CÁC HUYỆN/ THÀNH PHỐ ( 18/09/2016 )
COSNSU01019C18C20164C30C53PM DANH SÁCH TRẺ HỌC TẠI TRƯỜNG MN, MG. ( 18/09/2016 )
COSNSU00919C17C20161C50C11PM THÔNG BÁO PCGDMN - DANH SÁCH TRẺ ĐANG HỌC TRÁI TUYẾN TRONG HUYỆN ( 17/09/2016 )
COSNSU00919C16C20163C26C03PM THÔNG BÁO - MẪU HỒ SƠ CÔNG NHẬN PCGD TH ĐĐT 2016 ( 16/09/2016 )
COSNSU00919C15C201612C15C56AM THÔNG BÁO KHẨN PCGD MN ( 15/09/2016 )
COSNSU00919C15C20164C19C36PM THÔNG BÁO KHẨN - CẬP NHẬT LẠI THỐNG KÊ PCGD MN ( 15/09/2016 )
COSNSU00929C14C20168C10C40AM THƯ CHÚC TẾT TRUNG THU CỦA CT UBND TỈNH ( 14/09/2016 )
COSNSU00919C13C20169C08C54AM THÔNG BÁO KHẨN PCGD MẦM NON ( 13/09/2016 )
COSNSU00019C13C20163C20C59PM CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON 2016-2017 ( 13/09/2016 )
COSNSU00789C12C20169C26C50AM Mời tập huấn phần mềm quản lý thiết bị ( 12/09/2016 )
COSNSU00919C9C201610C32C15AM NHẮC VIỆC KHẨN ( 09/09/2016 )
COSNSU00929C8C20169C48C16AM THÔNG BÁO KHẨN ( 08/09/2016 )
COS9C3C20169C58C21AM THÔNG BÁO HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG ( 03/09/2016 )
COSNSU00828C31C20169C42C10AM HƯỚNG DẪN THU, CHI VÀ QUẢN LÍ, SỬ DỤNG KINH PHÍ TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ( 31/08/2016 )
COSNSU00938C31C20164C29C35PM V/v NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/ 9 ( 31/08/2016 )
COSNSU00918C31C20168C18C34AM THÔNG BÁO: V/v cập nhật phần mềm quản lý CMC-PCGD ( 31/08/2016 )
COSNSU00918C25C20168C16C34AM THÔNG BÁO: CẬP NHẬT MẪU DANH SÁCH HỌC SINH ĐANG HỌC ( 25/08/2016 )
COSNSU00938C23C20169C57C27AM Làm lại danh sách học sinh nhận học bổng Viettel ( 23/08/2016 )
COS8C22C20169C59C00AM THÔNG BÁO MỜI HỌP PCGD VÀ HTCĐ THÁNG 8-2016 ( 22/08/2016 )
COSNSU00788C22C20162C58C54PM Danh sách học sinh nhận học bổng Viettel ( 22/08/2016 )
COSNSU00788C22C20169C56C57AM Thông báo địa chỉ website phòng Giáo dục ( 22/08/2016 )
COSNSU00828C16C20167C09C38PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN ĐỐI CHIẾU BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2015 ( 16/08/2016 )
COSNSU00828C10C201610C31C34AM BHXH thông báo các trường MG,TH,THCS. ( 10/08/2016 )
COSNSU00918C10C201612C10C45AM THÔNG BÁO TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC ( 10/08/2016 )
COSNSU00918C10C20164C48C49PM THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, MẪU GIÁO VÀ CHUYÊN TRÁCH PCGD ( 10/08/2016 )
COSNSU00918C10C20165C14C16PM Bổ sung mẫu Biên bản kiểm tra công nhận duy trì đạt chuẩn PCGD 2016 ( 10/08/2016 )
COSNSU00788C10C20163C27C22PM Tập huấn sử dụng website trường học ( 10/08/2016 )
COSNSU00968C9C20165C08C03PM KẾ HOẠCH KIỂM TRA THÁNG 8/2016 ( 09/08/2016 )
COSNSU00828C8C20164C06C45PM KHO BẠC THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH,THCS ( 08/08/2016 )
COSNSU00918C3C20169C18C05AM MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM PCGD ( 03/08/2016 )
COSNSU00788C3C20169C58C35AM Phần mềm eoffice ( 03/08/2016 )
COSNSU00827C29C20169C11C02AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG DANH SÁCH LUAN CHUYỂN TRONG HUYỆN ( 29/07/2016 )
COSNSU00827C29C20169C16C38AM THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG LỊCH GIAO THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ( 29/07/2016 )
COSNSU00827C27C20162C46C52PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN NỘP BẢNG LƯƠNG THÁNG 7/2016 ( 27/07/2016 )
COSNSU00827C27C20168C46C27AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ( 27/07/2016 )
COSNSU00827C20C201611C14C58AM THÔNG BÁO NỘP DANH SÁCH TRUY NÂNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP NĂM 2017 ( 20/07/2016 )
COSNSU00827C20C20162C25C02PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN ( 20/07/2016 )
COS7C18C20168C58C59AM THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ ( 18/07/2016 )
COSNSU00937C11C201611C08C37AM V/v mời họp Hiệu trưởng tháng 7/2016 ( 11/07/2016 )
COSNSU00827C6C20168C54C25AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN VỀ VIỆC LƯU TRỮ HỒ SƠ HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN. ( 06/07/2016 )
COSNSU00827C5C20163C41C55PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NĂM 2016. ( 05/07/2016 )
COSNSU00826C30C20164C04C47PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG CÓ HỒ SƠ SỬA CHỮA, MUA SẮM CHƯA CHUYỂN TIỀN. ( 30/06/2016 )
COSNSU00826C28C20168C53C42AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2016. ( 28/06/2016 )
COSNSU00826C28C20169C06C08AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MẪU DỰ KIẾN, QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM, SỬA CHỮA. ( 28/06/2016 )
COSNSU00826C27C201611C05C21AM THÔNG BÁO V/V CHỦ TRƯƠNG TRUY THU HỒI PHỤ CẤP THU HÚT THEO NGHỊ ĐỊNH 19/2013 NĐ-CP CỦA SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC. ( 27/06/2016 )
COSNSU00916C22C201610C21C24AM THÔNG BÁO KHẨN: Bảng điểm đánh giá, xếp loại Trung tâm VH-TT-HTCĐ (có diều chỉnh) ( 22/06/2016 )
COSNSU00916C21C20168C58C56AM BIÊN BẢN KIỂM TRA HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG- KHẨN ( 21/06/2016 )
COSNSU00916C18C20162C24C50PM BẢNG ĐIỂM ĐÁNG GIÁ XẾP LOẠI HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG (MỚI) 2016 ( 18/06/2016 )
COSNSU00986C17C20168C10C03AM KHẨN: Gửi file dữ liệu tuyển sinh lớp 6 năm học 2016 - 2017 ( 17/06/2016 )
COSNSU00786C8C20162C23C51PM Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định danh hiệu thư viện của SGD ( 08/06/2016 )
COSNSU00786C6C20168C09C36AM Báo cáo gấp! ( 06/06/2016 )
COSNSU00786C4C20163C18C16PM Kiểm tra thẩm định danh hiệu thư viện năm học 2015-2016 ( 04/06/2016 )
COSNSU00786C1C20169C56C29AM Gửi lại báo cáo Thống kê trực tuyến ( 01/06/2016 )
COSNSU00786C1C20162C31C43PM Nhắc việc báo cáo thư viện, thiết bị ( 01/06/2016 )
COSNSU00826C1C201611C02C56AM THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG MN-MG VỀ VIỆC GIỮ TRẺ TRONG HÈ. ( 01/06/2016 )
COSNSU00965C31C201611C39C58AM MỜI DỰ HỘI NGHỊ ( 31/05/2016 )
COSNSU00965C27C20169C53C22AM KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 1/6 ( 27/05/2016 )
COSNSU00785C27C20168C17C27AM Thông báo kế hoạch kiểm tra, thẩm định danh hiệu thư viện trường học năm học 2015-2016 ( 27/05/2016 )
COSNSU00985C21C201611C46C38AM Nhắc việc: ( 21/05/2016 )
COSNSU00965C19C20164C51C37PM DS CON CBGVNV NGÀNH GD THAM DỰ 1/6 ( 19/05/2016 )
COSNSU00825C19C20164C51C32PM THÔNG BÁO HỌP KẾ TOÁN ĐỊNH KỲ THÁNG 5/2016 ( 19/05/2016 )
COSNSU00825C19C20164C55C06PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN BÁO CÁO CÁC NGUỒN THU GIÁO DUC, NGUỒN THU HỌC PHÍ ( 19/05/2016 )
COSNSU00965C13C20162C24C44PM V/v tổ chức 1/6 ( 13/05/2016 )
COSNSU00825C11C20163C23C11PM V/v nộp báo cáo nguồn cải cách tiền lương năm 2016 ( 11/05/2016 )
COSNSU00965C9C20163C59C11PM MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN CUỐI NĂM ( 09/05/2016 )
COSNSU00965C9C20165C01C29PM MẪU BÁO CÁO THANH TRA ( 09/05/2016 )
COSNSU00965C9C20165C22C48PM BÁO CÁO CÔNG TÁC XHGD ( 09/05/2016 )
COSNSU00785C6C201610C24C47AM Báo cáo thống kê định kỳ cuối năm học 2015-2016 ( 06/05/2016 )
COSNSU00915C4C201610C10C06AM THÔNG BÁO KHẨN - NHẬP LIỆU PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON ( 04/05/2016 )
COSNSU00965C1C20164C48C47PM THƯ MỜI HỌP GIAO BAN CÔNG ĐOÀN ( 01/05/2016 )
COSNSU00964C27C20163C57C35PM THÔNG BÁO BẾ GIẢNG LỚP CTV THANH TRA ( 27/04/2016 )
COSNSU00914C25C20163C18C12PM THÔNG BÁO ( 25/04/2016 )
COSNSU00964C20C201610C57C17AM TRIỆU TẬP GV THAM GIA GIẢI VIỆT DÃ ( 20/04/2016 )
COSNSU00964C12C20165C45C56PM DANH SÁCH HIẾN MÁU QUÝ 2/2016 ( 12/04/2016 )
COSNSU00934C12C20162C29C20PM CHẤN CHỈNH VIỆC TREO BĂNG RON HƯỞNG ỨNG BẦU CỬ ĐB QH VÀ HĐND CÁC CẤP (Nhắc lại) ( 12/04/2016 )
COSNSU00914C11C20162C20C56PM LICH PHÚC TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON ( 11/04/2016 )
COSNSU00914C11C20168C23C31PM TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁC TTVH-TT-HTCĐ ( 11/04/2016 )
COSNSU00784C11C20169C45C58AM Thay đổi lịch kiểm tra hồ sơ Thư viện (lần 2) ( 11/04/2016 )
COSNSU00934C8C201610C14C40PM Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT: ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non ( 08/04/2016 )
COSNSU00964C6C20162C47C03PM BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN THÁNG 4/2016 ( 06/04/2016 )
COSNSU00964C5C20165C01C14PM KẾ HOẠCH PHÚC TRA ĐƠN VỊ VĂN HÓA ( 05/04/2016 )
COSNSU00964C4C20161C42C10PM QUYẾT ĐỊNH ĐI HỌC CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA ( 04/04/2016 )
COSNSU00964C4C20161C46C45PM KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2016 ( 04/04/2016 )
COSNSU00964C4C20161C52C04PM KẾ HOẠCH HỌC TẬP KINH NGHIỆM ( 04/04/2016 )
COSNSU00934C4C201611C49C47PM MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG THÁNG 4/2016 ( 04/04/2016 )
COSNSU00914C4C201610C28C09AM THÔNG BÁO KHẨN CÁC TRƯỜNG MN,MG. ( 04/04/2016 )
COSNSU00963C31C20165C07C09PM TRIỆU TẬP GV THAM GIA GIẢI BÓNG CHUYỀN ( 31/03/2016 )
COSNSU00963C28C201610C25C03AM THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NỘP BẢNG ĐIỂM ĐVVH ( 28/03/2016 )
COSNSU00963C25C20162C52C38PM BẢNG ĐIỂM ĐVVH VÀ BẢNG ĐIỂM CĐCS VM ( 25/03/2016 )
COSNSU00963C24C20161C59C51PM THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC ( 24/03/2016 )
COSNSU00963C21C201610C26C58AM THƯ MỜI DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHUYẾN HỌC ( 21/03/2016 )
COSNSU00933C21C20168C31C38AM V/v mời dự lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia TH Thanh Điền ( 21/03/2016 )
COSNSU00783C18C20169C00C41AM Về việc duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017 ( 18/03/2016 )
COSNSU00823C17C20164C18C40PM HỌP KẾ TOÁN ĐỊNH KỲ THÁNG 3/2016. ( 17/03/2016 )
COSNSU00983C17C201611C14C20AM Hướng dẫn đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015 – 2016 ( 17/03/2016 )
COSNSU00913C16C20162C21C00PM THÔNG BÁO PCGD MẦM NON ( 16/03/2016 )
COSNSU00783C15C201610C35C01AM Nhắc việc lập kế hoạch tuyển sinh lớp 6 2016-2017 (lần 2) ( 15/03/2016 )
COSNSU00963C14C20168C10C32AM MỜI CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA HỌP KHẨN ( 14/03/2016 )
COSNSU00933C11C20163C33C21PM V/v KẾ HOẠCH PHÚC TRA CÁC ĐƠN VỊ THÁNG 3/2016 ( 11/03/2016 )
COSNSU00783C11C20169C36C03AM Về việc triển khai ngày sách Việt Nam ( 11/03/2016 )
COSNSU00783C11C20169C52C33AM Nhắc việc lập kế hoạch tuyển sinh lớp 6 2016-2017 ( 11/03/2016 )
COSNSU00932C29C201610C55C58AM MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG THÁNG 3/2016 ( 29/02/2016 )
COSNSU00962C29C201610C00C52AM THƯ MỜI HỌP CÔNG ĐOÀN VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 8/3 ( 29/02/2016 )
COSNSU00912C26C20168C49C06AM QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA CÔNG TÁC PCGD MẦM NON ( 26/02/2016 )
COSNSU00962C24C20161C07C05PM THÔNG BÁO V/V THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG CTV THANH TRA ( 24/02/2016 )
COSNSU00912C22C20168C24C37AM THÔNG BÁO MỜI HỌP ( 22/02/2016 )
COSNSU00822C17C20168C46C02AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN BÁO CÁO VỀ VIỆC CHI TRỢ CẤP TẾT BÍNH THÂN 2016 ( 17/02/2016 )
COSNSU00962C16C20164C56C09PM CÔNG VĂN VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ XÂY DỰNG KHU TƯỞNG NIỆM NGHĨA SỸ HOÀNG SA ( 16/02/2016 )
COSNSU00962C11C201611C36C27AM BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN THÁNG 2/2016 ( 11/02/2016 )
COSNSU00961C27C20161C57C01PM MỜI NHẬN QUÀ TẾT ( 27/01/2016 )
COSNSU00961C27C20162C11C18PM PHÂN CÔNG KIỂM TRA 04 TRƯỜNG XÃ BIÊN GIỚI ( 27/01/2016 )
COSNSU00961C26C201610C15C38AM QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA ( 26/01/2016 )
COSNSU00931C20C20164C17C28PM V/v xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" ( 20/01/2016 )
COSNSU00961C19C201611C28C27AM CÔNG VĂN CHĂM LO TẾT ( 19/01/2016 )
COSNSU00931C15C20163C16C08PM Nhận tiền thưởng danh hiệu CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014- 2015 ( 15/01/2016 )
COSNSU00911C14C20162C17C03PM KẾT QUẢ KIỂM TRA SỐ LIỆU TRÊN PHẦN MỀM SO VỚI BÁO CÁO ( 14/01/2016 )
COSNSU00931C12C201610C25C08AM V/v MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG THÁNG 01/2016 ( 12/01/2016 )
COSNSU00781C11C20168C00C34AM Nhắc việc báo cáo thống kê trực tuyến giữa năm ( 11/01/2016 )
COSNSU00821C11C201611C34C21AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN NỘP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ QUỸ LƯƠNG NĂM 2014 VÀ 2015 ( 11/01/2016 )
COSNSU00931C9C20161C35C49PM MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG THÁNG 01/2016 ( 09/01/2016 )
COSNSU00911C8C20163C07C24PM THƯ MỜI HỘI NGHỊ ( 08/01/2016 )
COSNSU00911C7C20167C56C07AM THỐNG KÊ VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA SỐ LIỆU TRÊN PHẦN MỀM CMC-PCGD ( 07/01/2016 )
COSNSU00961C1C20162C47C00PM THÔNG BÁO TẶNG ÁO DÀI ( 01/01/2016 )
COSNSU007812C28C20158C58C51AM Kiểm tra bảng tương tác ( 28/12/2015 )
COSNSU008212C25C20158C10C02AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN 2016 GẤP. ( 25/12/2015 )
COSNSU008212C25C20154C27C00PM KHO BẠC THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG. ( 25/12/2015 )
COSNSU009612C24C201510C06C08AM THÔNG BÁO CÔNG ĐOÀN ( 24/12/2015 )
COSNSU009612C24C20157C43C13AM QUYẾT ĐỊNH THANH TRA HÀNH CHÍNH ( 24/12/2015 )
COSNSU008212C23C201510C32C03AM THÔNG BÁO GHI THU, GHI CHI HỌC PHÍ CÁC TRƯỜNG MN- MG và THCS ( 23/12/2015 )
COSNSU008212C21C201511C27C55AM THÔNG BÁO NHẮC NỘP BÁO CÁO TRẺ KHUYẾT TẬT( LẦN 2) ( 21/12/2015 )
COSNSU008212C21C20159C01C14AM THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG NỘP TRỄ BÁO CÁO TRẺ KHUYẾT TẬT BÁO CÁO GẤP. ( 21/12/2015 )
COSNSU008212C18C20155C03C00PM KHO BẠC THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG ( 18/12/2015 )
COSNSU008212C18C20155C08C55PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS. ( 18/12/2015 )
COSNSU008212C17C201511C20C46AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG và THCS ( 17/12/2015 )
COSNSU008212C15C20155C20C52PM BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG THEO TTLT SỐ 42/2013 ( 15/12/2015 )
COSNSU008212C14C201511C04C13AM THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2015 ( 14/12/2015 )
COSNSU009612C14C201511C41C00AM THƯ MỜI HỌP CÔNG ĐOÀN ( 14/12/2015 )
COSNSU009112C11C201510C39C01AM THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA PCGD NĂM 2015 CỦA TỈNH ( 11/12/2015 )
COSNSU009112C11C201510C29C44AM THÔNG BÁO KHẨN: CẬP NHẬT DỮ LIỆU PHẦN MỀM ( 11/12/2015 )
COSNSU008212C10C20152C37C11PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN BÁO CÁO THU CHI HỌC PHÍ NĂM 2015 ( 10/12/2015 )
COSNSU008212C10C20154C55C11PM FILE MẪU BÁO CÁO TRƯỜNG LỚP HỌC SINH 2015-2016 ( 10/12/2015 )
COSNSU009112C9C201510C10C31AM ĐIỀU CHỈNH LẠI DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỐNG ( 09/12/2015 )
COSNSU008212C8C20159C01C34AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN BÁO CÁO GẤP KINH PHÍ CCTL NĂM 2015 ( 08/12/2015 )
COSNSU009812C8C20159C47C13AM Nhắc nộp lệ phí thi Toefl Junior vòng 2 ( 08/12/2015 )
COSNSU008212C7C201511C32C53AM THÔNG BÁO HỌP KẾ TOÁN. ( 07/12/2015 )
COSNSU008212C7C201511C38C37AM KHO BẠC THÔNG BÁO KẾ TOÁN ( 07/12/2015 )
COSNSU009112C7C201511C37C09AM THÔNG BÁO KHẨN CÁC TRƯỜNG THCS ( 07/12/2015 )
COSNSU009312C7C20158C07C30AM V/v mời họp Hiệu trưởng tháng 12/2015 ( 07/12/2015 )
COSNSU009612C5C20152C45C11PM QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA ( 05/12/2015 )
COSNSU009612C3C20153C44C27PM BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN ( 03/12/2015 )
COSNSU009612C3C20154C36C48PM KẾ HOẠCH KIỂM TRA THÁNG 12 ( 03/12/2015 )
COSNSU009112C2C201511C16C20AM THÔNG BÁO TT VH-TT-HTCĐ ( 02/12/2015 )
COSNSU008211C27C201510C11C14AM Thông báo các trường về việc thiếu kinh phí lương T12/2015 ( 27/11/2015 )
COSNSU008211C25C20159C54C08AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN. ( 25/11/2015 )
COSNSU009111C25C20151C31C20PM THÔNG BÁO HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG ( 25/11/2015 )
COSNSU009611C23C20153C15C18PM THÔNG BÁO CÔNG ĐOÀN ( 23/11/2015 )
COSNSU009611C23C20153C37C01PM QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA TRƯỜNG THCS AN CƠ ( 23/11/2015 )
COSNSU009311C16C20152C05C00PM phát giấy chứng nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh năm học 2014- 2015 ( 16/11/2015 )
COSNSU008211C16C20158C36C55AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN BỔ SUNG PHIẾU ĐIỀU CHỈNH TIỀN TẾT ( 16/11/2015 )
COSNSU009611C12C20152C35C06PM LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN KHỐI PHÒNG GD&ĐT ( 12/11/2015 )
COSNSU009611C12C20153C18C18PM THÔNG BÁO HỘI THI VIẾT BÁO XUÂN ( 12/11/2015 )
COSNSU008211C10C20159C30C35AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN ĐIỀU CHỈNH TIỀN TẾT. ( 10/11/2015 )
COSNSU009111C10C20154C47C00PM THÔNG BÁO KHẨN CỦA BỘ PHẬN PCGD ( 10/11/2015 )
COSNSU008211C7C201512C26C57PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS. ( 07/11/2015 )
COSNSU009611C4C20158C38C10AM THÔNG BÁO MỚI VỀ NHẬN KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN ( 04/11/2015 )
COSNSU009811C3C20153C25C33PM V/v triệu tập GV tham gia giải bóng chuyền CCVC (có điều chỉnh) ( 03/11/2015 )
COSNSU009111C3C20151C37C32PM THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN PHỔ CẬP GIÁO DỤC ( 03/11/2015 )
COSNSU009111C2C201512C23C54PM THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG MN VÀ MG ( 02/11/2015 )
COSNSU009610C30C20153C23C00PM BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN THÁNG 11/2015 ( 30/10/2015 )
COSNSU009310C29C20153C55C27PM THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY HỌP HIỆU TRƯỞNG THÁNG 11/2015 ( 29/10/2015 )
COSNSU009310C26C20157C01C32PM V/v mời họp Hiệu trưởng tháng 11/2015 ( 26/10/2015 )
COSNSU009610C22C20154C48C32PM KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN NĂM 2015 ( 22/10/2015 )
COSNSU009610C21C20159C41C10AM MẪU DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN ( 21/10/2015 )
COSNSU009810C21C201511C05C45AM Công văn 2148/SGDĐT-KHTC V/v tập huấn phần mềm giảng dạy tương tác tiếng Anh lớp 4, lớp 6 cho giáo viên tiếng Anh năm 2015 ( 21/10/2015 )
COS10C20C20154C24C42PM THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN ( 20/10/2015 )
COSNSU009610C16C20158C00C31AM BÁO CÁO GẤP ( 16/10/2015 )
COSNSU009610C16C20159C26C28AM HƯỚNG DẪN DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN ( 16/10/2015 )
COSNSU009610C15C20152C58C20PM QUYẾT ĐỊNH THANH TRA CHUYÊN NGÀNH ( 15/10/2015 )
COSNSU009610C12C20154C21C57PM KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 20/10 VÀ THƯ MỜI HỌP MẶT ( 12/10/2015 )
COSNSU009610C8C20153C41C20PM DANH SÁCH CBGVNV THAM GIA HIẾN MÁU ( 08/10/2015 )
COSNSU007810C7C20153C46C43PM Nhắc việc lần 2 (về việc báo cáo thống kê trực tuyến) ( 07/10/2015 )
COSNSU009210C7C20158C06C01PM THÔNG BÁO ĐỘI VĂN NGHỆ (LẤN 5) ( 07/10/2015 )
COSNSU009610C7C20153C25C25PM LỊCH KIỂM TRA Y TẾ ( 07/10/2015 )
COSNSU007810C6C20159C09C57AM Nhắc việc (báo cáo thống kê trực tuyến và thống kê website) ( 06/10/2015 )
COSNSU009210C6C20154C39C49PM THÔNG BÁO ĐỘI VĂN NGHỆ (LẦN 4) ( 06/10/2015 )
COSNSU009610C5C201510C31C20AM VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU ( 05/10/2015 )
COSNSU009610C2C20153C23C51PM BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN THÁNG 10 ( 02/10/2015 )
COSNSU007810C2C20159C28C50AM Nhắc việc báo cáo thống kê ( 02/10/2015 )
COSNSU009210C1C20153C27C25PM THÔNG BÁO ĐỘI VĂN NGHỆ (KHẦN LẦN 2) ( 01/10/2015 )
COSNSU00989C30C20158C34C18AM Nhắc nộp DSHS đăng ký thi TOEFL JUNIOR ( 30/09/2015 )
COSNSU00929C29C20159C25C42AM BỔ SUNG CHO BHNT MIỄN PHÍ ( 29/09/2015 )
COSNSU00939C29C201510C42C12PM V/v mời họp Hiệu trưởng tháng 10/2015 ( 29/09/2015 )
COSNSU00919C28C20155C27C01PM Thông báo: Thống kê phục vụ hồ sơ công nhận TH ĐĐT và THCS năm 2015 ( 28/09/2015 )
COSNSU00919C25C20152C08C32PM QUYẾT ĐỊNH- LỊCH KIỂM TRA DUY TRÌ PCGDTHĐĐT VÀ PCGDTHCS NĂM 2015 ( 25/09/2015 )
COSNSU00939C25C20151C47C44PM Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhâp dịp Tết Trung Thu 2015 ( 25/09/2015 )
COSNSU00969C24C20152C13C22PM MẪU ĐĂNG KÍ ĐƠN VỊ VĂN HÓA NĂM HỌC 2015-2016 ( 24/09/2015 )
COSNSU00969C24C20153C12C53PM QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐVVH NĂM HỌC 2014-2015 ( 24/09/2015 )
COSNSU00969C24C20153C20C03PM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUNG THU ( 24/09/2015 )
COSNSU00789C24C20157C39C09AM Thông báo thay đổi ngày họp Thư viện, thiết bị ( 24/09/2015 )
COSNSU00919C23C20153C59C20PM Thông báo khẩn các trường TH, THCS và các TT VH-TT-HTCĐ ( 23/09/2015 )
COSNSU00929C22C20158C03C09AM THƯ CHÚC TẾT TRUNG THU CỦA CT UBND TỈNH ( 22/09/2015 )
COSNSU00919C21C201510C28C17AM THÔNG BÁO MỜI HỌP ( 21/09/2015 )
COSNSU00789C21C20157C47C00AM Thông báo mời họp Thư viện, thiết bị (có thay đổi ngày) ( 21/09/2015 )
COSNSU00829C14C20155C22C59PM THÔNG BÁO TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN. ( 14/09/2015 )
COSNSU00969C14C20155C30C14PM KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT VÀ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT ( 14/09/2015 )
COSNSU00989C14C201510C40C58AM V/v Duyệt thừa giờ HK2 năm học 2014 - 2015 ( 14/09/2015 )
COSNSU00919C11C201511C59C12AM Thông báo PCGD MN ( 11/09/2015 )
COSNSU00919C11C20154C15C26PM THÔNG BÁO KHẨN CÁC TRƯỜNG MN VÀ MG ( 11/09/2015 )
COSNSU00929C11C20159C10C31AM THÔNG BÁO KHẨN ( 11/09/2015 )
COSNSU00919C9C20152C18C44PM THÔNG BÁO KHẨN CÁC TRƯỜNG MN VÀ MG ( 09/09/2015 )
COSNSU00789C9C201511C10C24AM Nhắc việc lần 5 (vv bổ sung điều chỉnh báo cáo nhu cầu CSVC-thiết bị dạy hoc ( 09/09/2015 )
COSNSU00969C9C20152C50C39PM BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN ( 09/09/2015 )
COSNSU00969C9C20154C19C43PM KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM HỌC 2015-2016 ( 09/09/2015 )
COSNSU00969C9C20154C34C20PM HƯỚNG DẪN HNCBCC ( 09/09/2015 )
COSNSU00989C8C20158C05C28AM Tổ chức cuộc thi vô địch TOEFL Primary và Junior năm học 2015 - 2016 ( 08/09/2015 )
COSNSU00939C7C201511C17C21PM V/v mời họp Hiệu trưởng tháng 9/2015 ( 07/09/2015 )
COSNSU00939C4C201511C00C48AM về việc trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục 2015 ( 04/09/2015 )
COSNSU00789C3C20154C30C32PM Nhắc việc lần 4 (vv bổ sung, điều chỉnh nhu cầu CSVC-thiết bị dạy học) ( 03/09/2015 )
COSNSU00969C2C20159C22C19AM NGÀY HỘI NGHỊ CBCC ( 02/09/2015 )
COSNSU00789C1C201510C19C39AM Nhắc việc lần 3 (vv điều chỉnh bổ sung báo cáo nhu cầu CSVC - thiết bị) ( 01/09/2015 )
COSNSU00919C1C20154C12C26PM THÔNG BÁO PCGD - KHẨN ( 01/09/2015 )
COSNSU00919C1C20154C31C08PM THÔNG BÁO KHẨN CÁC TRƯỜNG MN VÀ MG ( 01/09/2015 )
COSNSU00938C31C20159C48C58AM Hướng dẫn tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2015- 2016 ( 31/08/2015 )
COSNSU00788C28C20154C08C47PM Điều chỉnh bổ sung báo cáo nhu cầu CSVC-Thiết bị khẩn ( 28/08/2015 )
COSNSU00788C28C20159C24C01AM Bổ sung báo cáo CNTT gấp gấp! ( 28/08/2015 )
COSNSU00788C26C20153C36C53PM Bổ sung báo cáo CNTT gấp! ( 26/08/2015 )
COSNSU00788C24C201510C31C25AM Nhắc việc khẩn ( 24/08/2015 )
COSNSU00988C22C20152C08C52PM Tập huấn phần mềm VNedu áp dụng từ năm học 2015-2016 ( 22/08/2015 )
COSNSU00928C21C20157C50C30AM LẬP DANH SÁCH HS ĐƯỢC HỖ TRỢ BHNT MIỄN PHÍ ( 21/08/2015 )
COSNSU00968C18C201510C56C51AM V/v Điều chỉnh nội dung báo cáo khuyến học ( 18/08/2015 )
COSNSU00928C17C20159C41C08AM HƯỚNG DẪN MỘT SỐ CÔNG VIỆC ĐẦU NĂM HỌC ( 17/08/2015 )
COSNSU00918C14C20158C43C57AM KÍNH GỞI HT CÁC TRƯỜNG MN,MG,TH,THCS và CTPCGD ( 14/08/2015 )
COSNSU00828C11C20152C26C21PM BÁO CÁO THU CHI HỌC PHÍ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2014 ( 11/08/2015 )
COSNSU00988C11C20158C31C02AM Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 ( 11/08/2015 )
COSNSU00988C11C20158C32C09AM Thông báo giải thưởng SEAMEO - Nhật Bản ( 11/08/2015 )
COSNSU00788C10C20154C36C17PM Giao nhận thiết bị dạy học phục vụ năm học 2015-2016 ( 10/08/2015 )
COSNSU00968C7C20153C54C01PM BÁO CÁO KHUYẾN HỌC ( 07/08/2015 )
COSNSU00938C7C20156C59C41PM MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH BỔ SUNG (BẰNG KHEN, CSTĐ TỈNH) ( 07/08/2015 )
COSNSU00938C5C20159C35C42PM V/v mời họp Hiệu trưởng tháng 8/2015 ( 05/08/2015 )
COSNSU00968C5C20154C01C01PM THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC ( 05/08/2015 )
COSNSU00918C3C20155C47C00AM THÔNG BÁO MỜI HỌP ( 03/08/2015 )
COSNSU00917C23C201510C11C18AM Thông báo PCGD ( 23/07/2015 )
COSNSU00917C22C201511C10C05AM Thông báo HTCĐ ( 22/07/2015 )
COSNSU00787C20C20158C06C17AM Công văn số 833/UBND V/v vệ sinh, treo cờ, băng ron phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện ( 20/07/2015 )
COSNSU00787C17C20159C00C59AM Công văn 690/UBND về việc tăng cừơng đảm bảo ANTT và bảo vệ BMNN trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp ( 17/07/2015 )
COSNSU00827C17C20157C58C42AM THÔNG BÁO NHẮC KẾ TOÁN NỘP ĐỐI CHIẾU NĂM 2013 VÀ NĂM 2014. ( 17/07/2015 )
COSNSU00917C16C201510C08C44AM THÔNG BÁO KHẨN PCGDMN ( 16/07/2015 )
COSNSU00937C16C201510C58C47PM TIẾP TỤC TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ( 16/07/2015 )
COSNSU00917C15C20159C05C27AM THÔNG BÁO MỜI HỌP ( 15/07/2015 )
COSNSU00827C14C20156C02C30PM Thông báo kế toán nộp bảng lương để làm dự toán năm 2016 ( 14/07/2015 )
COSNSU00937C10C20151C51C23PM V/v điều chỉnh báo cáo thành tích khen thưởng theo quy định mới ( 10/07/2015 )
COSNSU00827C7C20151C57C58PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DUNG KINH PHÍ GIAI ĐOẠN 2011-2015. ( 07/07/2015 )
COSNSU00967C7C201510C19C48AM PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT CHỦ ĐỀ "ĐỌC SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG" ( 07/07/2015 )
COSNSU00787C3C201510C39C49AM Thông báo mời họp Hiệu trưởng ( 03/07/2015 )
COSNSU00966C22C20152C29C01PM QUYẾT ĐỊNH ĐI HỌC BỒI DƯỠNG CTV THANH TRA ( 22/06/2015 )
COSNSU00936C19C20159C59C26AM THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CHÂU THÀNH LẦN II ( 19/06/2015 )
COSNSU00966C10C201511C23C15AM THÔNG BÁO VỀ ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG KHU TƯỞNG NIỆM CÁC CHIẾN SĨ GẠC MA ( 10/06/2015 )
COSNSU00916C9C20156C27C55AM DANH SÁCH TRẺ HỌC TRÁI TUYẾN TẠI CÁC TRƯỜNG MN, MG TRONG HUYỆN ( 09/06/2015 )
COSNSU00916C8C201510C20C46AM THÔNG BÁO KIỂM TRA CÔNG NHẬN PCGD MN ( 08/06/2015 )
COSNSU00916C4C20153C54C50PM Gởi Hiệu trưởng các trường THCS.KHẨN ( 04/06/2015 )
COSNSU00966C4C20159C41C12AM QUYẾT ĐỊNH ĐI HỌC BỒI DƯỠNG CTV THANH TRA ( 04/06/2015 )
COSNSU00985C28C20158C52C54AM Gửi lại Hướng dẫn Tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2015 - 2016 ( 28/05/2015 )
COSNSU00785C19C20153C41C25PM Ðiều chỉnh bổ sung báo cáo thống kê 2 ( 19/05/2015 )
COSNSU00785C18C20158C34C34AM Nhắc việc báo cáo thống kê ( 18/05/2015 )
COSNSU00935C15C20153C16C21PM DANH SÁCH ÐẠI BIỂU DỰ LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014- 2015 ( 15/05/2015 )
COSNSU00965C7C201511C49C23AM DANH SÁCH CBGV THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CTV THANH TRA ( 07/05/2015 )
COSNSU00965C4C201512C36C53PM BÁO CÁO SỐ LIỆU ÐẢNG VIÊN HỌC LỚP ÐỐI TƯỢNG 5 ( 04/05/2015 )
COSNSU00984C28C20155C08C14PM Danh sách Dự án đạt giải cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm học 2014-2015 ( 28/04/2015 )
COSNSU00784C21C20158C20C37AM Nhắc việc ( 21/04/2015 )
COSNSU00964C17C201510C38C34AM CÔNG VĂN TRIỆU TẬP GV THI CHẠY VIỆT Dà ( 17/04/2015 )
COSNSU00964C15C201510C38C17AM TRIỆU TẬP GV VĂN NGHỆ ( 15/04/2015 )
COSNSU00964C15C201510C52C54AM TRIỆU TẬP GV BÓNG CHUYỀN ( 15/04/2015 )
COSNSU00934C15C201511C06C56AM Thông báo nghĩ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 01/5 ( 15/04/2015 )
COSNSU00964C13C201510C35C02AM KẾ HOẠCH THẨM ÐỊNH ÐƠN VỊ VĂN HÓA NĂM HỌC 2014-2015 ( 13/04/2015 )
COSNSU00964C13C201510C41C12AM THÔNG BÁO DỜI LỊCH HỌP CÔNG ÐOÀN ( 13/04/2015 )
COSNSU00984C7C201510C55C44PM Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh 2015 ( 07/04/2015 )
COSNSU00913C30C201510C07C02AM BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2015 PCGD ( 30/03/2015 )
COSNSU00913C30C201510C10C24AM THÔNG BÁO HỌC TẬP CỘNG ÐỒNG ( 30/03/2015 )
COSNSU00823C27C20153C00C48PM ỦNG HỘ "QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO" ( 27/03/2015 )
COSNSU00933C27C20154C48C45PM MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG ( 27/03/2015 )
COSNSU00963C26C20154C03C03PM BÁO CÁO CÔNG ÐOÀN ( 26/03/2015 )
COSNSU00963C26C20154C19C17PM KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2015 ( 26/03/2015 )
COSNSU00963C26C20157C59C31AM THÔNG BÁO V/V DỪNG CUNG CẤP THÔNG TIN CHO PHÓNG VIÊN TẠP CHÍ "DẠY VÀ HỌC NGÀY NAY" ( 26/03/2015 )
COSNSU00783C20C20159C07C08AM Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung hợp tác toàn diện về CNTT với Viettel ( 20/03/2015 )
COSNSU00963C13C20154C46C31PM THANH TRA CHUYÊN NGÀNH ( 13/03/2015 )
COSNSU00983C12C20158C55C52AM Tổ chức lấy ý kiến dự án Luật ( 12/03/2015 )
COSNSU00933C4C20153C32C34PM V/v KIỂM TRA CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014- 2015 ( 04/03/2015 )
COSNSU00913C4C201510C37C50AM THÔNG BÁO KIỂM TRA PCGD MẦM MON ( 04/03/2015 )
COSNSU00933C3C20159C16C15AM MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG ( 03/03/2015 )
COSNSU00913C2C20159C57C55PM THÔNG BÁO KHẨN CÁC TRƯỜNG MN, MG ( 02/03/2015 )
COSNSU00912C27C20159C51C59AM THÔNG BÁO HT CÁC TRƯỜNG MN,MG, TH, THCS VÀ CÁC TTVH-TT-HTCÐ ( 27/02/2015 )
COSNSU00962C26C201512C42C36PM KẾ HOẠCH 8/3 VÀ THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP ( 26/02/2015 )
COSNSU00932C11C201512C43C22AM V/v Nghỉ tết, trực tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 ( 11/02/2015 )
COSNSU00911C30C201510C51C29AM THÔNG BÁO: PCGDMN ( 30/01/2015 )
COSNSU00911C22C201512C05C56PM THÔNG BÁO MẪU BÌA PCGDMN ( 22/01/2015 )
COSNSU00931C22C20158C53C22AM MỜI DỰ LỄ TRAO HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH "VÌ EM HIẾU HỌC" ( 22/01/2015 )
COSNSU00931C20C20153C10C47PM v/v nhận học bổng chương trình "vì em hiếu học" ( 20/01/2015 )
COSNSU00931C20C20154C38C13PM NHẮC LẠI: v/v nhận học bổng chương trình "vì em hiếu học" ( 20/01/2015 )
COSNSU00961C19C20153C12C55PM HỒ SƠ VAY QUỸ CEP ( 19/01/2015 )
COSNSU00961C19C20153C25C04PM V/V XÁC NHẬN TRÌNH ÐỘ SƠ CẤP CHÍNH TRỊ ( 19/01/2015 )
COSNSU00931C19C20159C48C29AM V/v triển khai chương trình “Vì em hiếu học” ( 19/01/2015 )
COSNSU00911C15C20159C55C18AM THÔNG BÁO THỐNG NHẤT LẠI HỒ SƠ LƯU TRỮ PCGD MN ( 15/01/2015 )
COSNSU00931C14C20153C03C47PM V/v triển khai chương trình “Vì em hiếu học” ( 14/01/2015 )
COSNSU00911C7C201511C02C33AM THÔNG BÁO KHẨN CÁC TRƯỜNG MN & MG (PCGD MN) ( 07/01/2015 )
COSNSU00911C7C20152C03C28PM THÔNG BÁO GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU BÁO CÁO PCGD MN HÀNG THÁNG ( 07/01/2015 )
COSNSU00961C7C20153C30C40PM THÔNG BÁO VỀ QUỸ CEP ( 07/01/2015 )
COSNSU00961C5C20155C17C47PM VĂN BẢN CÔNG ÐOÀN ( 05/01/2015 )
COSNSU00961C5C20155C21C17PM VĂN BẢN CÔNG ÐOÀN ( 05/01/2015 )
COSNSU00911C4C20159C53C49PM THÔNG BÁO KHẨN V/V KIỂM TRA PCGDMN TRẺ 5 TUỔI. ( 04/01/2015 )
COSNSU00961C3C20158C42C31PM BÁO CÁO CÔNG ÐOÀN ( 03/01/2015 )
COSNSU009612C30C201410C31C08AM THÔNG BÁO CẤP KINH PHÍ CÔNG ÐOÀN ( 30/12/2014 )
COSNSU007812C29C20148C20C39AM Báo cáo thống kê giữa năm ( 29/12/2014 )
COSNSU009612C24C20144C14C22PM CÔNG VĂN TRIỆU TẬP GV VĂN NGHỆ ( 24/12/2014 )
COSNSU007812C24C20143C21C08PM Thể lệ mới cuộc thi giải Toán qua Internet ( 24/12/2014 )
COSNSU009612C23C20149C41C41AM BÁO CÁO CÔNG ÐOÀN ( 23/12/2014 )
COSNSU007812C23C20143C23C31PM Thông báo nghỉ Tểt Dương lịch 2015 ( 23/12/2014 )
COSNSU009612C22C20142C51C18PM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 22/12/2014 )
COSNSU009612C8C201411C23C01AM THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TH GÒ NỔI ( 08/12/2014 )
COSNSU008212C3C20149C23C22PM THÔNG BÁO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHÂP NĂM 2014 ( 03/12/2014 )
COSNSU009312C1C20141C42C09PM MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG ( 01/12/2014 )
COSNSU009311C28C20145C03C41AM V/v góp ý Dự thảo Ðiều lệ trường mầm non và Quy chế hoạt động MNTT ( 28/11/2014 )
COSNSU009611C28C201411C28C25AM MỜI HỌP CÔNG ÐOÀN ( 28/11/2014 )
COSNSU009611C27C20142C34C00PM QUYẾT ÐỊNH THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TH THÀNH BẮC ( 27/11/2014 )
COSNSU009611C24C20144C28C03PM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 24/11/2014 )
COSNSU009611C21C20149C07C11AM CÔNG VĂN TRIỆU TẬP GV THAM GIA HỘI THI TIẾNG HÁT GV TÂY NINH ( 21/11/2014 )
COSNSU009611C21C20149C36C33AM THÔNG BÁO MỚI VỀ DỰ TỔNG KẾT THANH TRA CHUYÊN NGÀNH PGD ( 21/11/2014 )
COSNSU009311C12C20148C18C16AM Thông báo mời dự Lễ 20/11 và phát động quỹhọc bổng Truyên Thị Cúc ( 12/11/2014 )
COSNSU009611C7C20148C34C09AM TRIỆU TẬP GV THAM GIA VĂN NGHỆ TỈNH ( 07/11/2014 )
COSNSU009611C4C20142C04C32PM CÂU HỎI THI TÌM HIỂU LUẬT ÐẤT ÐAI ( 04/11/2014 )
COSNSU009611C3C20142C24C50PM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 03/11/2014 )
COSNSU009610C31C201410C59C20AM TRIÊÌ£U TÂÌ£P GV THAM GIA ÐÔÌ£I VĂN NGHÊÌ£ ( 31/10/2014 )
COSNSU009610C31C20144C36C27PM CÔNG VĂN TRIỆU TẬP GIÁO VIÊN VĂN NGHỆ VÒNG HUYỆN ( 31/10/2014 )
COSNSU009610C31C20144C46C13PM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 31/10/2014 )
COSNSU009310C28C201412C17C39PM V/v MỜI HỘI NGHỊ CÔNG TÁC THI ÐUA KHEN THƯỞNG ( 28/10/2014 )
COSNSU009610C22C201410C16C32AM THÔNG BÁO VỀ HỘI THI TIẾNG HÁT GV ( 22/10/2014 )
COSNSU008210C17C201412C00C25PM HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ; HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP. ( 17/10/2014 )
COSNSU007810C17C201410C31C02AM Danh mục mã đơn vị ( 17/10/2014 )
COSNSU009610C16C20145C01C12PM THÔNG BÁO VỀ HỘI THI TIẾNG HÁT GV ( 16/10/2014 )
COSNSU009610C14C20145C01C20PM THÔNG BÁO V/V HIẾN MÁU ( 14/10/2014 )
COSNSU009610C13C20143C05C10PM KẾ HOẠCH HỘI THI TIẾNG HÁT GV ( 13/10/2014 )
COSNSU009610C13C20149C51C10AM THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC 20/10 ( 13/10/2014 )
COSNSU009610C10C20149C34C59AM THÔNG BÁO HỌP CÔNG ÐOÀN ( 10/10/2014 )
COSNSU009110C6C201410C19C48AM THÔNG BÁO CẬP NHẬT DỮ LIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ CMC - PCGD ( 06/10/2014 )
COSNSU009610C3C20148C52C45AM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 03/10/2014 )
COSNSU00919C29C20149C12C50AM THƯ MỜI KHUYẾN HỌC ( 29/09/2014 )
COSNSU00939C21C20149C45C11PM THÔNG BÁO KHẨN VỀ TẶNG XE ÐẠP ( 21/09/2014 )
COSNSU00969C19C20141C06C51PM THÔNG BÁO KHẨN VỀ HỌC BỔNG XE ÐẠP ( 19/09/2014 )
COSNSU00969C17C20144C30C45PM THÔNG BÁO KHEN THƯỞNG ( 17/09/2014 )
COSNSU00969C16C20148C49C48AM THÔNG BÁO GẤP VỀ ÐƠN VỊ VĂN HÓA ( 16/09/2014 )
COSNSU00969C16C20149C30C20AM DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG XE ÐẠP ( 16/09/2014 )
COSNSU00969C11C201412C20C31PM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 11/09/2014 )
COSNSU00989C9C20148C47C00AM Danh sách CB-GV dự kiến tham gia đánh giá ngoài năm học 2014 – 2015 ( 09/09/2014 )
COSNSU00969C9C20149C35C50AM THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ CBCCVC ( 09/09/2014 )
COSNSU00919C9C201410C59C40AM THÔNG BÁO KHẨN CỦA BỘ PHẬN PCGD ( 09/09/2014 )
COSNSU00969C8C201410C26C07AM HỌC BỔNG XE ÐẠP MỚI ( 08/09/2014 )
COSNSU00969C8C20147C51C06AM TREO BĂNG RON ( 08/09/2014 )
COSNSU00969C8C20147C54C24AM BÁO CÁO CÔNG TÁC THU BHYT ( 08/09/2014 )
COSNSU00969C3C20143C45C53PM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM HỌC 2014-2015 ( 03/09/2014 )
COSNSU00969C3C20144C31C24PM GÓP Ý DỰ THẢO "PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KÌ THI THPT QUỐC GIA" ( 03/09/2014 )
COSNSU00969C3C20145C22C11PM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 03/09/2014 )
COSNSU00968C27C20144C00C02PM PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ÐỘNG CÔNG ÐOÀN NĂM HỌC 2014-2015 ( 27/08/2014 )
COSNSU00938C18C20146C47C46AM HỌP HIỆU TRUỞNG THÁNG 8 ( 18/08/2014 )
COSNSU00968C13C201410C53C48AM THÔNG BÁO KHUYẾN HỌC ( 13/08/2014 )
COSNSU00918C10C20149C29C37PM THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN PHỔ CẬP GIÁO GIÁO DỤC ( 10/08/2014 )
COSNSU00938C6C201410C57C27AM Thông báo dời địa điểm học chính trị hè 2014 ( 06/08/2014 )
COSNSU00937C28C201410C19C53AM THAY ÐỔI LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ HÈ 2014 ( 28/07/2014 )
COSNSU00967C28C20142C06C03PM THÔNG BÁO DỜI NGÀY HỌP CÔNG ÐOÀN ( 28/07/2014 )
COSNSU00967C28C20142C14C46PM THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÁC NHẬN TRÌNH ÐỘ SƠ CẤP CHÍNH TRỊ ( 28/07/2014 )
COSNSU00937C23C20148C18C09PM DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN TẶNG QUÀ CHO HS CHÂU THÀNH NGÀY 02/8 ( 23/07/2014 )
COSNSU00827C22C20144C59C25PM THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÐI LÀM TRƯỚC KHI HẾT THỜI GIAN NGHỈ THAI SẢN ( 22/07/2014 )
COSNSU00937C21C201410C03C19PM MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG ( 21/07/2014 )
COSNSU00937C18C201410C50C29PM THÔNG BÁO LẦN 2: HIẾN MÁU NHÂN ÐẠO ( 18/07/2014 )
COSNSU00967C16C20142C45C09PM VẬN ÐỘNG ỦNG HỘ HOÀNG SA-TRƯỜNG SA ( 16/07/2014 )
COSNSU00967C14C20148C42C47AM VẬN ÐỘNG ỦNG HỘ NẠN NHÂN BỊ NHIỄM CHẤT ÐỘC DA CAM ( 14/07/2014 )
COSNSU00967C14C20149C05C05AM HIẾN MÁU NHÂN ÐẠO ( 14/07/2014 )
COSNSU00917C14C20149C39C34AM Danh mục các trường của TP Tây Ninh (mới nhất) ( 14/07/2014 )
COSNSU00917C1C20148C21C34AM LỊCH NHẬP LIỆU PHIẾU ÐIỀU TRA GỐC ( 01/07/2014 )
COSNSU00916C24C201411C11C36PM THÔNG BÁO PCGD: THỐNG NHẤT LẠI Mà TRƯỜNG TRONG HUYỆN ( 24/06/2014 )
COSNSU00915C26C20142C03C49PM THÔNG BÁO NHẮC VIỆC KHẨN ( 26/05/2014 )
COSNSU00965C26C20149C17C25AM BÁO CÁO KHUYẾN HỌC ( 26/05/2014 )
COSNSU00915C20C20149C36C36AM THÔNG BÁO - CÁC MẪU HỒ SƠ CÔNG NHẬN PCGD MN THÁNG 5/2014 ( 20/05/2014 )
COSNSU00965C16C20148C55C31AM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 16/05/2014 )
COSNSU00965C15C201410C19C08AM CHƯƠNG TRÌNH 1.6 ( 15/05/2014 )
COSNSU00965C14C20147C44C24AM DANH SÁCH THI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG MỚI NHẤT ( 14/05/2014 )
COSNSU00935C12C20148C56C10AM MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG THÁNG 5/ 2014 ( 12/05/2014 )
COSNSU00965C8C201411C04C47AM KẾ HOẠCH KIỂM TRA ÐƠN VỊ VĂN HÓA ( 08/05/2014 )
COSNSU00965C8C20149C33C08AM KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ( 08/05/2014 )
COSNSU00915C6C20149C09C42AM THÔNG BÁO HỒ SƠ CÔNG NHẬN PCGDMN TRẺ 5 TUỔI 5-2014 ( 06/05/2014 )
COSNSU00964C28C20148C38C20AM DANH SÁCH XÉT KỈ NIỆM CHƯƠNG CÔNG ÐOÀN ( 28/04/2014 )
COSNSU00934C28C201410C33C03AM V/v đảm bảo vệ sinh trường học trước trong và sau nghỉ lễ ( 28/04/2014 )
COSNSU00914C25C201411C24C42AM MẪU THỐNG KÊ PCGDMN-TRẺ 5T (THỜI ÐIỂM T4/2014) ( 25/04/2014 )
COSNSU00964C23C20149C01C33AM V/V XÁC NHẬN TRÌNH ÐỘ SƠ CẤP LLCT ( 23/04/2014 )
COSNSU00964C22C20148C58C53AM DANH SÁCH CON CBGVNV ÐẠT GIẢI PHONG TRÀO, HỘI THI ( 22/04/2014 )
COSNSU00824C22C20144C13C02PM THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH ( 22/04/2014 )
COSNSU00964C18C201411C16C38AM VẬN ÐỘNG QUỸ VÌ NGƯỜI NGƯỜI NGHÈO ( 18/04/2014 )
COSNSU00964C18C20144C16C29PM V/V XÉT KỈ NIỆM CHƯƠNG CÔNG ÐOÀN ( 18/04/2014 )
COSNSU00934C15C20145C38C28AM V/v THỰC HIỆN CÔNG VĂN 113/HD-PGDÐT ( 15/04/2014 )
COSNSU00964C11C20142C01C22PM LỊCH KIỂM TRA CÔNG ÐOÀN ( 11/04/2014 )
COSNSU00964C11C20142C32C56PM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 11/04/2014 )
COSNSU00964C3C20142C03C55PM TẬP HUẤN CÔNG ÐOÀN ( 03/04/2014 )
COSNSU00934C2C201411C06C04PM V/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ( 02/04/2014 )
COSNSU00933C28C20149C09C28AM V/v đề phòng kẻ mạo danh để giới thiệu bán sách và các loại văn hóa phẩm khác ( 28/03/2014 )
COSNSU00963C27C20149C15C41AM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 27/03/2014 )
COSNSU00963C24C20143C56C56PM HƯỚNG DẪN XÉT KỈ NIỆM CHƯƠNG CÔNG ÐOÀN ( 24/03/2014 )
COSNSU00933C18C20148C11C05PM MỘT SỐ VẤN ÐỀ VỀ ÐỀ TÀI NGÀNH HỌC MẦM NON ( 18/03/2014 )
COSNSU00913C11C20149C32C48AM THÔNG BÁO ( 11/03/2014 )
COSNSU00933C10C20149C02C30AM V/v tập huấn PCGD ( 10/03/2014 )
COSNSU00933C10C20149C04C21AM THÔNG BÁO HỌP HIỆU TRƯỞNG ( 10/03/2014 )
COSNSU00933C7C20142C48C23PM Quyết định Ðoàn kiểm tra kỹthuật công tác PCGDMN trẻ 5 tuổi. ( 07/03/2014 )
COSNSU00933C7C20149C54C10AM V/v viết bài về công tác quản lý ( 07/03/2014 )
COSNSU00933C5C20149C42C39AM V/V XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ ( 05/03/2014 )
COSNSU00933C4C20145C17C57PM V/v NỘP VÀ ÐỀ NGHỊ CHẤM ÐỀ TÀI NCKHSPUD, SKKN, GPKH ( 04/03/2014 )
COSNSU00933C4C20149C14C49AM V/v TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM ( 04/03/2014 )
COSNSU00963C4C20147C12C39PM THƯ MỜI DỰ LỄ KỈ NIỆM 8/3 ( 04/03/2014 )
COSNSU00932C27C201411C21C57PM Quyết định cử vận động viên tham dự thể dục thể thao miền Ðông Nam Bộ ( 27/02/2014 )
COSNSU00932C27C201411C30C12PM Dự Hội nghị sơ kết kế hoạch bình đẳng giới và Tiểu đề án 2 ( 27/02/2014 )
COSNSU00932C27C20147C56C43AM ÐÍNH CHÍNH THƯ MỜI DỰ LỄ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TH BÌNH PHONG ÐẠT CHUẨN QUỐC GIA ( 27/02/2014 )
COSNSU00962C25C20141C26C06PM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 25/02/2014 )
COSNSU00962C20C20143C05C10PM THƠ MỜI DỰ TỔNG KẾT HOẠT ÐỘNG KHUYẾN HỌC ( 20/02/2014 )
COSNSU00932C17C201410C50C10AM V/v BỔ SUNG HỒ SƠ XÉT KNC ( 17/02/2014 )
COSNSU00932C16C20142C16C39PM THÔNG BÁO HỌP HIỆU TRƯỞNG ( 16/02/2014 )
COSNSU00932C16C20143C15C52PM V/v KHEN THƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ ( 16/02/2014 )
COSNSU00822C14C201410C52C41AM THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG MN, MG, VÀ THCS. ( 14/02/2014 )
COSNSU00981C25C20148C20C54PM V/v thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục ( 25/01/2014 )
COSNSU00931C20C20149C45C17AM V/v BÁO CÁO TẾT NGUYÊN ÐÁN GIÁP NGỌ NĂM 2014 ( 20/01/2014 )
COSNSU00931C18C201411C34C41PM V/v NGHỈ TẾT NGUYÊN ÐÁN GIÁP NGỌ NĂM 2014 ( 18/01/2014 )
COSNSU00981C18C20149C42C21AM Tài liệu tập huấn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹthuật ( 18/01/2014 )
COSNSU00781C16C20143C30C27PM Thi giai Toán qua Internet ( 16/01/2014 )
COSNSU00931C13C20149C45C07PM THÔNG BÁO MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG ( 13/01/2014 )
COSNSU00961C10C20142C35C13PM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 10/01/2014 )
COSNSU00821C6C20144C33C31PM THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG RA TỰ CHỦ NĂM 2014 ( 06/01/2014 )
COSNSU00931C2C201410C57C49AM CÁC TRƯỜNG CHƯA NỘP BC RÀ SOÁT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SD ÐẤT ( 02/01/2014 )
COSNSU00931C2C201410C58C32AM các trường nộp gấpCÁC TRƯỜNG CHƯA NỘP BC RÀ SOÁT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SD ÐẤT ( 02/01/2014 )
COSNSU009312C27C201311C07C10AM THÔNG BÁO NGHỈ VÀ TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH 2014 ( 27/12/2013 )
COSNSU009312C26C20139C18C32AM KHẨN !!! BÁO CÁO RÀ SOÁT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ÐẤT ( 26/12/2013 )
COSNSU009612C26C20132C20C32PM BÁO CÁO SAU ÐẠI HỘI CÔNG ÐOÀN ( 26/12/2013 )
COSNSU009612C23C20138C29C36AM DANH SÁCH ÐẠI BIỂU DỰ ÐẠI HỘI CÐCS ( 23/12/2013 )
COSNSU009612C23C20138C38C03AM KHẢO SÁT ÐỜI SỐNG NHÀ GIÁO ( 23/12/2013 )
COSNSU009112C16C20139C50C42PM THÔNG BÁO KHẨN: TẬP HUẤN CÔNG TÁC HỌC TẬP CỘNG ÐỒNG ( 16/12/2013 )
COSNSU007812C16C20139C09C03PM Thực hiện phần mềm SMAS 2.0 ( 16/12/2013 )
COSNSU009312C13C20133C59C36PM V/v ký tên và nhận tiền thi đua năm học 2012- 2013 ( 13/12/2013 )
COSNSU009612C13C20134C30C06PM TRIỆU TẬP GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢI BÓNG CHUYỀN ( 13/12/2013 )
COSNSU009612C11C20139C01C52AM THÔNG BÁO VỀ NGÀY ÐẠI HỘI CÔNG ÐOÀN ( 11/12/2013 )
COSNSU009312C11C201310C01C20AM THÔNG BÁO KHẨN ( 11/12/2013 )
COSNSU007812C5C20137C59C17AM Báo cáo Thống kê giữa năm ( 05/12/2013 )
COSNSU009312C2C20135C43C47AM THÔNG BÁO HỌP HIỆU TRƯỞNG ( 02/12/2013 )
COSNSU009611C30C20134C23C41PM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 30/11/2013 )
COSNSU009611C21C201311C17C08AM TRIỆU TẬP GV THAM GIA BƠI LỘI TỈNH ( 21/11/2013 )
COSNSU009311C14C20133C45C50PM Kết quả xét đề nghị tuyên dương giáo viên tiêu biểu ( 14/11/2013 )
COSNSU009311C12C201310C42C45AM KHẨN! MỘT SỐ CÔNG VĂN CHỈ ÐẠO THỰC HIỆN ( 12/11/2013 )
COSNSU009311C12C20133C17C12PM Nhận giấy chứng nhận và khung khen danh hiệu CSTÐ tỉnh năm học 2012 - 2013 và Bằng khen của Bộ ( 12/11/2013 )
COSNSU009311C12C20133C25C37PM THÔNG BÁO ÐẠI BIỂU DỰ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2013 ( 12/11/2013 )
COSNSU009611C12C20135C18C33PM KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÐẠI HỘI CÔNG ÐOÀN ( 12/11/2013 )
COSNSU009811C7C201311C19C52AM Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên ( 07/11/2013 )
COSNSU009811C7C201311C24C36AM Về việc Tổ chức đánh giá ngoài năm học 2013 - 2014 ( 07/11/2013 )
COSNSU009611C6C20131C48C15PM KẾT QUẢ GIẢI BƠI LỘI - BÓNG BÀN NĂM 2013 ( 06/11/2013 )
COSNSU007811C6C20134C21C20PM Hướng dẫn thi Tiếng Anh trên Internet ( 06/11/2013 )
COSNSU009311C5C20133C25C33PM THÔNG BÁO HỌP HIỆU TRƯỞNG ( 05/11/2013 )
COSNSU009611C1C201311C31C22AM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 01/11/2013 )
COSNSU009611C1C20132C29C04PM THÔNG BÁO V/V TRIỆU TẬP GIÁO VIÊN ( 01/11/2013 )
COSNSU009610C29C20138C39C31AM THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC DỰ KỈ NIỆM NGÀY KHUYẾN HỌC ( 29/10/2013 )
COSNSU009610C29C20138C58C43AM THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ( 29/10/2013 )
COSNSU009310C29C20138C57C10AM KHẨN !!! "V/v Tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu" ( 29/10/2013 )
COSNSU009610C25C20138C42C18AM THƯ MỜI KHUYẾN HỌC ( 25/10/2013 )
COSNSU009610C21C20134C00C41PM ỦNG HỘ ÐỒNG BÀO MIỀN TRUNG ( 21/10/2013 )
COSNSU009610C21C20134C10C25PM DANH SÁCH BƠI LỘI - BÓNG BÀN ( 21/10/2013 )
COSNSU009310C21C201310C50C23AM CÁC TRƯỜNG CHƯA HOÀN THÀNH ÐĂNG KÝ THI ÐUA 2013- 2014 ( 21/10/2013 )
COSNSU009110C21C20132C45C40AM THÔNG BÁO CHUẨN BỊ CHO VIỆC ÐÓN ÐOÀN KIỂM TRA CỦA SỞ GD&ÐT ( 21/10/2013 )
COSNSU009610C16C20139C41C59AM THÔNG BÁO NHẬN HỌC BỔNG ( 16/10/2013 )
COSNSU009810C16C20132C39C51PM Kế hoạch KTKD CLGD năm học 2013 - 2014 ( 16/10/2013 )
COSNSU009810C15C20138C59C22AM THÔNG BÁO QUYẾT ÐỊNH THANH TRA CHUYÊN NGÀNH ( 15/10/2013 )
COSNSU009810C15C20139C01C52AM THÔNG BÁO QUYẾT ÐỊNH THANH TRA THCS HÒA THẠNH; TH ÐỖ TẤN NHIÊN ( 15/10/2013 )
COSNSU009610C15C201311C53C34AM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 15/10/2013 )
COSNSU009610C14C20132C10C19PM THƯ MỜI DỰ 20/10 ( 14/10/2013 )
COSNSU009310C11C20133C07C43PM HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2013 ( 11/10/2013 )
COSNSU009610C10C201311C09C58AM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 10/10/2013 )
COSNSU009610C10C20133C27C09PM THÔNG BÁO ( 10/10/2013 )
COSNSU009310C8C20139C26C23AM MẪU 4 ÐĂNG KÝ THI ÐUA ( 08/10/2013 )
COSNSU009110C1C20134C26C46PM THỰC HIỆN LẠI MẪU THỐNG KÊ PCGDMN - KHẨN ( 01/10/2013 )
COSNSU009610C1C20137C20C16AM THÔNG BÁO DỜI NGÀY HỌP CÔNG ÐOÀN ( 01/10/2013 )
COSNSU00969C30C201310C34C00AM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 30/09/2013 )
COSNSU00919C30C20135C20C40PM THÔNG BÁO KHẨN HT CÁC TRƯỜNG MN VÀ MẪU GIÁO BC Biểu 4 PCMN ( 30/09/2013 )
COSNSU00939C29C20139C22C20AM V/V ÐĂNG KÍ THI ÐUA NĂM HỌC 2013- 2014 ( 29/09/2013 )
COSNSU00919C29C201310C46C04AM GỞI LẠI THỐNG KÊ XMC 2013 ( 29/09/2013 )
COSNSU00919C27C201310C33C52AM THÔNG BÁO THỐNG NHẤT LẠI HỒ SƠ PCGD ( 27/09/2013 )
COSNSU00969C23C20138C27C40AM DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CHƯA NỘP BÁO CÁO ( 23/09/2013 )
COSNSU00969C20C20139C31C26AM THỐNG KÊ PHONG TRÀO NỮ HAI GIỎI ( 20/09/2013 )
COSNSU00919C20C20135C32C15AM THÔNG BÁO DỜI HỌP PCGD ( 20/09/2013 )
COSNSU00829C20C20134C12C58PM Thông báo các trường MG, TH, THCS ( chưa tự chủ). ( 20/09/2013 )
COSNSU00969C19C20139C57C12AM BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRUNG THU ( 19/09/2013 )
COSNSU00789C19C20134C03C44PM Kiểm tra số liệu báo cáo THCS ( 19/09/2013 )
COSNSU00919C18C20139C14C39AM KHẨN - THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN PCGD ( 18/09/2013 )
COSNSU00939C12C20133C28C37PM MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG THÁNG 9/2013 ( 12/09/2013 )
COSNSU00969C10C20133C10C05PM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 10/09/2013 )
COSNSU00919C10C20139C59C55PM THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN PCGD (SỐ LIỆU 3/9/2013) ( 10/09/2013 )
COSNSU00969C6C20132C31C09PM PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ÐỘNG CÔNG ÐOÀN ( 06/09/2013 )
COSNSU00969C5C20131C35C27PM TẶNG ÁO DÀI ÐỢT 2 ( 05/09/2013 )
COSNSU00919C2C20139C54C21AM GỞI LẠI MẪU SỔ PCGDTH VÀ THCS MỚI 2013 ( 02/09/2013 )
COSNSU00968C29C20133C42C49PM HƯỚNG DẪN HỘI NGHỊ CB-CC-VC ( 29/08/2013 )
COSNSU00968C28C20138C07C46AM TẶNG ÁO DÀI ( 28/08/2013 )
COSNSU00938C27C20138C43C40AM THƯ MỜI DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012- 2013 ( 27/08/2013 )
COSNSU00938C23C20138C32C24AM Mời họp Hiệu trưởng đột xuất tháng 8/2013 ( 23/08/2013 )
COSNSU00988C23C20138C13C32AM Kết quả tuyển sinh trường PT DTNT ( 23/08/2013 )
COSNSU00918C23C201311C39C54AM THÔNG BÁO - ÐIỀU CHỈNH MẪU 2 PCGD ( 23/08/2013 )
COSNSU00918C21C20138C41C16PM THÔNG BÁO-PCGD- CẬP NHẬT TÔT NGHIỆP THPT ( 21/08/2013 )
COSNSU00918C20C20139C08C51PM ÐIỀU CHỈNH LẠI MẪU BÌA CỦA CÁC LOẠI HỒ SƠ PCGD ( 20/08/2013 )
COSNSU00828C20C201311C11C05AM Thông báo kế toán các trường MN-MG, TH, THCS đã ra tự chủ. ( 20/08/2013 )
COSNSU00938C20C20134C07C06PM V/v ÐÓN ÐOÀN KIỂM TRA CỦA UBND HUYỆN ( 20/08/2013 )
COSNSU00918C19C20137C23C05AM THÔNG BÁO - CẬP NHẬT MẪU BÌA HỒ SƠ PCGD ( 19/08/2013 )
COSNSU00938C15C20132C30C26PM V/v nhận tập do Công ty CP Bourbon trao tặng ( 15/08/2013 )
COSNSU00918C14C201311C16C43PM Thông báo BIỂU MẪU MỚI THỰC HIỆN PCGD NĂM 2013-2014 ( 14/08/2013 )
COSNSU00938C12C201311C23C21AM V/v nhận học bổng, xe đạp và cặp HS ( 12/08/2013 )
COSNSU00918C11C20139C42C59PM HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC MẪU PCGD MỚI 2013 ( 11/08/2013 )
COSNSU00827C31C20137C35C05PM Thông báo của BHXH huyện Châu Thành. ( 31/07/2013 )
COSNSU00827C22C20137C12C46AM THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG TỰ CHỦ ( 22/07/2013 )
COSNSU00937C12C20133C13C34PM KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2013 ( 12/07/2013 )
COSNSU00937C12C20133C25C27PM Kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 ( 12/07/2013 )
COSNSU00937C12C20134C48C53PM THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN THI ÐUA ( 12/07/2013 )
COSNSU00917C11C20139C43C14AM THÔNG BÁO KHẨN- PCGD MN ( 11/07/2013 )
COSNSU00936C25C20139C30C51AM Lịch thi tốt nghiệp của lớp ÐHTX HN ngành QLGD K1 và GDMN k5 ( 25/06/2013 )
COSNSU00786C19C20139C34C27AM Nộp dữ liệu VEMIS ( 19/06/2013 )
COSNSU00986C17C20139C18C45AM Biểu mẫu Dạy thêm học thêm và Hồ sơ KDCLGD ( 17/06/2013 )
COSNSU00936C6C201310C55C41AM V/V THỰC HIỆN BÁO CÁO 14 CHỈ TIÊU THI ÐUA CỦA PHÒNG GD&ÐT ( 06/06/2013 )
COSNSU00935C21C201310C22C49PM THƯỢNG KHẨN!!! THÔNG BÁO MỚI VỀ CÔNG TÁC THI ÐUA ( 21/05/2013 )
COSNSU00965C17C20134C01C17PM CHƯƠNG TRÌNH NGÀY 1/6 ( 17/05/2013 )
COSNSU00965C17C20134C09C24PM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 17/05/2013 )
COSNSU00935C15C201310C31C44AM THÔNG BÁO V/V XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC" NĂM 2013. ( 15/05/2013 )
COSNSU00935C15C20139C46C06AM THÔNG BÁO ÐẠI BIỂU DỰ LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012- 2013 ( 15/05/2013 )
COSNSU00825C14C20135C33C25PM Thông báo tất cả các Trường tự chủ về chứng từ thanh toán. ( 14/05/2013 )
COSNSU00965C13C20139C59C26AM GỬI DANH SÁCH CON CBGVNV ÐẠT GIẢI HỘI THI (LẦN 2) ( 13/05/2013 )
COSNSU00965C9C20132C48C41PM BÁO CÁO CÔNG ÐOÀN ( 09/05/2013 )
COSNSU00965C9C20132C50C02PM KẾ HOẠCH GIẢI BÓNG CHUYỀN - CẦU LÔNG ( 09/05/2013 )
COSNSU00835C8C201310C38C17AM Thông báo mẫu Ðánh giá viên chức, Chuẩn HT, GV ( 08/05/2013 )
COSNSU00965C4C201310C43C53AM THÔNG BÁO KHẨN ( 04/05/2013 )
COSNSU00964C25C201310C20C15AM MỜI TẬP HUẤN ( 25/04/2013 )
COSNSU00934C25C20138C56C51PM Tăng cường công tác bảo đảm ATGT đợt nghĩ lễ 30/4 và 1/5 ( 25/04/2013 )
COSNSU00934C23C201310C48C26AM Thông báo về việc nghỉ Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 ( 23/04/2013 )
COSNSU00964C23C201312C30C34PM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 23/04/2013 )
COSNSU00834C22C20134C19C05PM THÔNG BÁO ÐIỀU CHỈNH PHỤ CẤP THEO HẠNG TRƯỜNG MỚI ( 22/04/2013 )
COSNSU00964C18C201311C24C41AM KẾ HOẠCH KIỂM TRA ÐƠN VỊ VĂN HÓA ( 18/04/2013 )
COSNSU00964C17C201311C25C42AM THÔNG BÁO CÔNG ÐOÀN ( 17/04/2013 )
COSNSU00964C16C201310C25C34AM LỊCH KIỂM TRA CÔNG ÐOÀN ( 16/04/2013 )
COSNSU00834C15C20139C06C24AM THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN ( 15/04/2013 )
COSNSU00934C8C201310C12C32AM TIEU CHUAN THI DUA CAC NGANH HOC, BAC HOC ( 08/04/2013 )
COSNSU00833C28C20139C55C53AM Chuan bi so lieu duyet ke hoach ( 28/03/2013 )
COSNSU00833C27C201311C19C24AM THÔNG BÁO ÐỔI LỊCH DUYỆT KẾ HOẠCH ( 27/03/2013 )
COSNSU00833C26C20133C11C19PM Thông báo Kế toán các trường đã ra tự chủ. ( 26/03/2013 )
COSNSU00833C21C20132C43C32PM Thông báo tất cả các trường MG, TH ,THCS. ( 21/03/2013 )
COSNSU00832C28C20136C23C43AM Thông báo các trường ra tự chủ 2013 nộp bổ sung hồ sơ gấp. ( 28/02/2013 )
COSNSU00832C28C20136C46C29AM Thông báo các ra tự chủ đã đổi con dấu. ( 28/02/2013 )
COSNSU00962C28C20133C31C34PM KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHẨM CHẤT, ÐẠO ÐỨC PHỤ NỮ ( 28/02/2013 )
COSNSU00832C28C20133C59C13PM HỒ SƠ THUYÊN CHUYỂN NGOÀI TỈNH VÀ LỊCH NHẬP LIỆU ( 28/02/2013 )
COSNSU00912C24C20138C44C53PM HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ PCGD MẦM NON ( 24/02/2013 )
COSNSU00832C19C20134C11C31PM Thông báo các Trường ra tự chủ năm 2013 V/v bổ sung nộp hồ sơ ra tự chủ. ( 19/02/2013 )
COSNSU00932C19C20139C40C38PM THÔNG BÁO DỜI NGÀY HỌP HIỆU TRƯỞNG ( 19/02/2013 )
COSNSU00832C4C201310C13C18AM Thông báo các Trường ra tự chủ 2013 V/v nộp chuyển khoản BHXH,BHYT,BHTN lương T1+2/2013 gấp. ( 04/02/2013 )
COSNSU00931C30C201311C43C44PM Thông báo về việc nghỉ và trực Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 ( 30/01/2013 )
COSNSU00831C27C20132C13C14PM V/v Kho bạc nhà nước đổi mẫu giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký năm 2013 ( 27/01/2013 )
COSNSU00831C25C20132C32C36PM Thông báo của bộ phận tài vụ V/v Thay đổi của kho bạc đăng ký mẫu dấu năm 2013. ( 25/01/2013 )
COSNSU00831C23C20133C03C35PM Thông tư 07.2005 hướng dẫn PC đôÌ£c haÌ£i Thư viêÌ£n ( 23/01/2013 )
COSNSU00831C21C20135C38C03PM Thông báo của bộ phận Tài vụ V/v các Trường ra tự chủ năm 2013. ( 21/01/2013 )
COSNSU00831C21C20138C02C48AM Thông báo các Trường ra tự chủ năm 2013. ( 21/01/2013 )
COSNSU00931C16C20132C36C26PM Cấp giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo ( 16/01/2013 )
COSNSU00931C8C20138C50C41PM KIỂM TRA CON DẤU VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ÐĂNG KÝ MẪU DẤU ( 08/01/2013 )
COSNSU00831C7C20132C19C51PM Mẫu D02 báo BHXH tăng CBCNV năm 2013 . ( 07/01/2013 )
COSNSU00831C7C20133C46C27PM Thông báo các trường ra tự chủ năm 2013 biểu mẫu BHXH Thai sản, ốm, dưỡng sức. ( 07/01/2013 )
COSNSU00831C5C20133C27C05PM Thông báo các trường không tự chủ nhận thẻ BHYT CBCNV năm 2013 gấp. ( 05/01/2013 )
COSNSU00831C3C20134C15C39PM V/v Bản quyền phần mềm misa các trường ra tự chủ năm 2013 & mẫu quy chế chi tiêu nội bộ 2013 ( 03/01/2013 )
COSNSU00831C3C20134C36C29PM Thông báo BHXH Châu Thành ( 03/01/2013 )
COSNSU00931C3C20133C03C00PM THÔNG BÁO KHẨN: Lịch học tiếng Anh ( 03/01/2013 )
COSNSU00931C1C20138C26C33PM CHÚC MỪNG NĂM MỚI ( 01/01/2013 )
COSNSU008312C28C20126C43C21PM Kính gửi các Trường MG,TH,THCS có danh sách ra tự chủ năm 2013. ( 28/12/2012 )
COSNSU009312C21C20128C19C16AM Thông báo về việc nghỉ, trực Tết Dương lịch 01/01/2013 và Sơ kết HKI năm học 2012- 2013 ( 21/12/2012 )
COSNSU008312C20C201210C07C08PM Kính gửi các Trường MG, TH, THCS đã ký hợp đồng Misa năm 2012-2013. ( 20/12/2012 )
COSNSU009312C20C20126C20C07PM Tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NÐ-CP của Chính phủ vê quản lý, sử dụng pháo và tăng cường ( 20/12/2012 )
COSNSU009112C10C20129C41C22AM THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN PHỔ CẬP ( 10/12/2012 )
COSNSU009311C29C20123C34C46PM Kế hoạch tổ chức hội nghị "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt NAm thời kỳ đẩy mạnh ( 29/11/2012 )
COSNSU009311C27C20124C09C01PM Kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia PCGD năm 2012 ( 27/11/2012 )
COSNSU009311C26C20129C39C59AM KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA TRƯỜNG HỌC CỦA NGÀNH NỘI VỤ ( 26/11/2012 )
COSNSU008311C23C201210C26C19AM Kính gửi các trường MG,TH,THCS V/v điều chỉnh ngày Tập huấn chế độ kế toán HCSN. ( 23/11/2012 )
COSNSU008311C22C20122C47C42PM Kính gửi các Trường MG, TH, THCS V/v Tập huấn chế độ Kế toán HCSN. ( 22/11/2012 )
COSNSU009311C22C201210C43C22AM MỘT SỐ CÔNG VĂN CHỈ ÐẠO CÔNG TÁC HÐGDNGLL ( 22/11/2012 )
COSNSU009311C16C20122C18C24PM V/v phát kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2012 ( 16/11/2012 )
COSNSU008311C12C20124C13C11PM Thông báo các trường MG,TH,THCS V/v kê khai minh bạch tài sản năm 2012. ( 12/11/2012 )
COSNSU009210C31C201210C46C49AM MỜI THAM GIA CUỘC THI VẼ TRANH "ÔTÔ MƠ ƯỚC" ( 31/10/2012 )
COSNSU008310C23C20129C54C31AM THÔNG BÁO BỔ SUNG LỊCH CHỤP HÌNH ( 23/10/2012 )
COSNSU009110C16C201210C47C35AM THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN PHỔ CẬP ( 16/10/2012 )
COSNSU00919C29C20129C46C55PM THÔNG BÁO KHẨN VỀ VỆC THỰC HIỆN LẠI SỐ LIỆU THỐNG KÊ PCGDMN ( 29/09/2012 )
COSNSU00819C20C20123C32C33PM thông báo của bộ phận tổ chức ( 20/09/2012 )
COSNSU00929C14C20129C17C15AM LỊCH TUYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG ÐƯỜNG BỘ ( 14/09/2012 )
COSNSU00839C12C20124C38C13PM Thông báo trường MG,TH,THCS báo cáo các khoản đóng góp năm 2011-2012 và kế hoạch năm 2012-2013 ( 12/09/2012 )
COSNSU00919C9C20129C34C42PM LỊCH VÀ CHẾ ÐỘ BÁO CÁO CỦA TTVH-TT-HTCÐ NĂM HỌC 2012-2013 ( 09/09/2012 )
COSNSU00918C31C20125C23C48PM CÁC MẪU THỐNG KÊ, BÁO CÁO SỐ LIỆU ÐẦU NĂM PCGD ( 31/08/2012 )
COSNSU00838C30C20123C16C51PM HỒ SƠ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM 2012-2013 ( 30/08/2012 )
COSNSU00838C30C20123C19C12PM HỒ SƠ HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ 5 TUỔI ( 30/08/2012 )
COSNSU00938C27C201210C33C38AM BIỂU MẪU BHYT HS NĂM HỌC 2012- 2013 ( 27/08/2012 )
COSNSU00878C23C20127C03C58PM Báo cáo Tổng kết năm học 2011 – 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 – 2013. ( 23/08/2012 )
COSNSU00878C23C20129C43C01AM Bản cam kết thống nhất BP xử lý vi phạm nội quy HS ( 23/08/2012 )
COSNSU00918C20C20123C57C53PM Thông báo mời họp ( 20/08/2012 )
COSNSU00938C20C20122C10C36PM KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG DTNT TỈNH NĂM HỌC 2012- 2013 ( 20/08/2012 )
COSNSU00878C16C20129C26C16AM Quyết định v/v dự tập huấn BBQL về tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trườ ( 16/08/2012 )
COSNSU00878C14C20129C40C11PM Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thương xuyên và giá ( 14/08/2012 )
COSNSU00938C13C20129C11C24AM CÁC VĂN BẢN CHỈ ÐẠO HÐGDNGLL ( 13/08/2012 )
COSNSU00878C6C20128C37C27PM Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư ban hà ( 06/08/2012 )
COSNSU00878C6C20128C39C36PM Dự thảo Thông tư ban hành điều lệ hội thi giáo viên - Tổng phụ trách Ðội thiếu niên tiền phong Hồ ch ( 06/08/2012 )
COSNSU00938C3C20128C43C21AM V/v thu Bảo hiểm y tế học sinh ( 03/08/2012 )
COSNSU00938C3C20129C08C58AM KE HOACH THANH TRA NGANH NOI VU QUY III- 2012 ( 03/08/2012 )
COSNSU00877C31C20123C32C34PM Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho GV và CBQL hè năm 2012. ( 31/07/2012 )
COSNSU00937C30C20123C56C33PM KHẨN!!! v/V BÁO CÁO CÁC DANH HIỆU THI ÐUA ( 30/07/2012 )
COSNSU00937C28C20128C15C36PM Hội nghị Sơ kết hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin của ngành giáo dục và đào tạo với VNPT Tây Ninh ( 28/07/2012 )
COSNSU00937C27C20129C03C25AM Lễ tuyên dương học sinh giỏi đạt giải thưởng Lê Quý Ðôn năm học 2011-2012 ( 27/07/2012 )
COSNSU00917C26C201210C02C44AM THÔNG BÁO THCS. TTCH-TT-HTCÐ ( 26/07/2012 )
COSNSU00937C25C201210C02C51AM Gửi lại Kế hoạch thời gian năm học 2012- 2013 ( 25/07/2012 )
COSNSU00937C25C20122C38C18PM V/v báo cáo số liệu ( 25/07/2012 )
COSNSU00937C23C201210C12C12AM Kế hoạch thời gian năm học 2012- 2013 và Thông báo thay đổi lịch học chính trị hè 2012 ( 23/07/2012 )
COSNSU00937C12C201210C51C36AM KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2012 ( 12/07/2012 )
COSNSU00937C6C201210C13C04AM THÔNG BÁO CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỌC TẬP CHÍNH TRỊ HÈ 2012 ( 06/07/2012 )
COSNSU00876C30C20128C18C45AM Quyết định thanh tra công tác chấm và phúc khảo thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2012 - 2013 ( 30/06/2012 )
COSNSU00876C28C20128C27C12AM Danh sách GV coi thi và chấm thi Lớp 10 ( 28/06/2012 )
COSNSU00876C27C20129C44C15AM Thông báo đến các đơn vị V/v coi thi va chấm tuyển sinh lớp 10 và tập huấn Phòng chống tham nhũng ( 27/06/2012 )
COSNSU00936C26C20125C45C32PM THÔNG BÁO KHẨN ! ! ! ( 26/06/2012 )
COSNSU00876C12C20128C41C24AM Thông báo triệu tập cán bộ, công chức, viên chức dự tập huấn kiến thức về phòng, chống tham nhũng ( 12/06/2012 )
COSNSU00876C12C20128C50C08AM KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN VÀ CBQL HÈ 2012 ( 12/06/2012 )
COSNSU00876C7C20129C41C53AM Kế hoạch vận động hỗ trợ HS-SV nghèo ( 07/06/2012 )
COSNSU00936C5C20123C01C19PM V/v sơn sửa lại biển trường ( 05/06/2012 )
COSNSU00875C23C20128C53C05AM Quyết định điều động CB-GV coi thi TN THPT năm học 2011-2012 ( 23/05/2012 )
COSNSU00875C22C20124C51C33PM Thông tư ban hành quy định về dạy thêm, học thêm ( 22/05/2012 )
COSNSU00875C13C20129C38C17AM V/v nhắc lại nội dung cấu trúc thi tuyển vào lớp 10 ( 13/05/2012 )
COSNSU00915C10C201210C16C16AM THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN PHỔ CẬP ( 10/05/2012 )
COSNSU00875C8C20127C53C11AM Kết quả kì thi Năng lực GV Tiếng Anh - Council of europe level B1 ( 08/05/2012 )
COSNSU00915C3C201212C53C26AM THÔNG BÁO KHẨN CỦA BỘ PHẬN PHỔ CẬP ( 03/05/2012 )
COSNSU00934C27C20122C20C28PM V/v báo cáo kết quả cuộc vận động "TDÐKXDÐSVH" trong trường học năm học 2011- 2012 ( 27/04/2012 )
COSNSU00934C27C20128C24C29AM V/v NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5 ( 27/04/2012 )
COSNSU00914C3C201210C21C09AM THÔNG BÁO DỰ TẬP HUẤN CÔNG TÁC PCGD MN ( 03/04/2012 )
COSNSU00873C28C20128C18C19AM Kế hoạch thanh tra giám sát vệ sinh môi trường, ytế trường học ( 28/03/2012 )
COSNSU00923C16C20128C33C03AM MỜI DỰ TẬP HUẤN, KH THI TPT VÀ LỊCH KIỂM TRA LIÊN ÐỘI ( 16/03/2012 )
COSNSU00923C15C20123C10C19PM MẪU KÊ THỪA GIỜ MẪU GIÁO ( 15/03/2012 )
COSNSU00923C7C20124C26C02PM BẢNG ÐIÊM THTT, HSTC ( 07/03/2012 )
COSNSU00933C1C201210C04C55AM THÔNG BÁO KHẨN: V/v báo cáo học sinh trường MN-MG ( 01/03/2012 )
COSNSU00872C20C20129C18C48AM Dự thảo ( lần 2) Bộ tiêu chuẩn đánh giá trường trung học ( 20/02/2012 )
COSNSU00931C14C20121C49C32PM THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT NGUYÊN ÐÁN NHÂM THÌN 2012 ( 14/01/2012 )
COSNSU00871C3C20128C29C04AM V/v tổ chức thi kiểm tra năng lực đối với GV tham gia hội thi GVG vòng huyện năm học 2011-2012 ( 03/01/2012 )
COSNSU008712C31C201110C07C42AM Tham gia cuộc thi trực tuyến dành cho giáo viên tiếng Anh ( 31/12/2011 )
COSNSU009212C30C20119C03C06AM V/V NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH,NGHỈ TẾT NGUYÊN ÐÁN NHÂN THÌN 2012 ( 30/12/2011 )
COSNSU009312C20C20112C57C34PM V/v BÁO CÁO SƠ KẾT............. ( 20/12/2011 )
COSNSU009312C16C201110C07C31AM V/v thay đổi thời gian nộp báo cáo về công tác phòng cháy chữa cháy ( 16/12/2011 )
COSNSU009312C14C20118C24C59AM Về việc chỉnh sửa các sai sót trong lĩnh vực thi đua ( 14/12/2011 )
COSNSU008712C12C201111C19C08PM V/v đăng tải bộ đề kiểm tra lớp 9 HKI năm học 2011-2012 ( 12/12/2011 )
COSNSU009112C6C20118C44C14PM Mẫu thống kê PCGD MN mới ( 06/12/2011 )
COSNSU009312C1C20112C29C10PM V/v tẩy giun cho học sinh Tiểu học ( 01/12/2011 )
COSNSU009212C1C201110C57C20AM THÔNG BÁO HỘI THI "TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI" ( 01/12/2011 )
COSNSU009311C30C20118C40C25AM V/v kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy ( 30/11/2011 )
COSNSU009311C30C20118C41C24AM Về việc kiểm tra công tác phòng chống bệnh tay- chân- miệng ( 30/11/2011 )
COSNSU008711C25C201110C23C49AM 2653/SGDÐT-KT về việc thông báo đề án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012-2013 ( 25/11/2011 )
COSNSU008311C23C201110C01C02AM ÐĂNG KÝ NƠI KHÁM CHỮA BỆNH NĂM 2012 ( 23/11/2011 )
COSNSU009311C16C20116C43C30PM V/v nhận Giấy Chứng nhận danh hiệu thi đua cấp tỉnh năm học 2010- 2011 ( 16/11/2011 )
COSNSU009311C16C20116C56C43PM V/v nhận xà phòng của chương trình phòng chống bệnh Tay- chân- miệng năm 2011. ( 16/11/2011 )
COSNSU009311C15C20113C45C42PM V/v tổ chức ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2011 ( 15/11/2011 )
COSNSU009211C10C20114C03C03PM KÝ CAM KẾT KHÔNG SỬ DỤNG PHÁO ( 10/11/2011 )
COSNSU007811C8C20119C54C11AM Biểu mẫu Thống kê Giáo dục tiểu học ( 08/11/2011 )
COSNSU009310C31C201111C01C55AM V/v NGHIÊM CẤM DẠY THÊM, HỌC THÊM Ở CẤP TIỂU HỌC ( 31/10/2011 )
COSNSU008710C28C201111C13C58AM Quyết định điều động CB-GV dự tập huấn CMNV ( 28/10/2011 )
COSNSU009210C21C201110C54C21AM LỊCH TẬP HKPÐ VÒNG TỈNH ( 21/10/2011 )
COSNSU008710C18C20116C18C04PM Ðăng ký tài liệu "Dạy tốt - Học tốt các môn bằng bản đồ tư duy" bậc THCS ( 18/10/2011 )
COSNSU009210C17C201111C29C50AM KẾT QUẢ THI HKPÐ HUYỆN, NĂM HỌC: 2011 - 2012 ( 17/10/2011 )
COSNSU009610C17C201110C11C58AM BÁO CÁO KHUYẾN HỌC ( 17/10/2011 )
COSNSU009610C11C20111C45C49PM Ngày tổ chức 20/10 + Kế hoạch Nữ công ( 11/10/2011 )
COSNSU00929C29C20118C03C53AM THÔNG BÁO KHẨN ( 29/09/2011 )
COSNSU00879C28C20112C59C03PM Chương trình đánh giá học sinh quốc tế - PISA ( 28/09/2011 )
COSNSU00939C28C20114C00C56PM V/v TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH TAY- CHÂN- MIỆNG ( 28/09/2011 )
COSNSU00879C23C20118C35C04AM Thông báo lịch khảo sát năng lực tiếng Anh cho giáo viên theo chương trình FCE ( 23/09/2011 )
COSNSU00879C18C201110C15C18PM Tổ chức hội thi ứng dụng CNTT thiết kế bài giảng điện tử – e-Learning cấp THCS và THPT. ( 18/09/2011 )
COSNSU00929C15C20119C55C53AM THÔNG BÁO KHẨN ( 15/09/2011 )
COSNSU00919C12C20119C19C21AM CÁC MẪU BÁO CÁO CỦA TT VH-TT-HTCÐ CỦA CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM HỌC 11-12 ( 12/09/2011 )
COSNSU00929C9C20118C32C28AM THÔNG BÁO ÐẾN TPT MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG VIỆC ( 09/09/2011 )
COSNSU00879C8C20118C49C34AM Hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ sổ sách trong trường THCS ( 08/09/2011 )
COSNSU00879C6C20117C20C59PM Tài liệu biên soạn theo hướng tinh giảm nhằm nâng cao chất lượng dạy học bậc THCS ( 06/09/2011 )
COSNSU00878C31C20119C09C19AM Nhận Tài liệu Tiếng Anh để chuẩn bị thi FCE năm 2011 ( 31/08/2011 )
COSNSU00938C31C20112C46C06PM Thi học phần cho học viên các lớp ÐHTX-ÐHSP Hà Nội ( 31/08/2011 )
COSNSU00938C31C20118C51C27AM Thư của Chủ tịch nước và Chủ tịch Tỉnh nhân ngày khai giảng ( 31/08/2011 )
COSNSU00938C29C20118C11C02AM KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2011- 2012 ( 29/08/2011 )
COSNSU00878C24C201110C07C06AM Phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 bậc THCS - Phòng GDÐT Châu Thành ( 24/08/2011 )
COSNSU00878C23C20119C10C39PM Link download tài liệu tập huấn Tổ trưởng chuyên môn + GVCN ( 23/08/2011 )
COSNSU00938C19C20119C30C31AM V/V NHẬN QUÀ TẶNG CỦA CÔNG TY BOURBON TÂY NINH ( 19/08/2011 )
COSNSU00938C15C201111C33C21PM V/V BÁO CÁO NHANH NĂM HỌC 2011- 2012 KHỐI THCS ( 15/08/2011 )
COSNSU00878C13C20113C57C23PM Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở ( 13/08/2011 )
COSNSU00878C9C20118C47C30AM Kế hoạch thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục ( 09/08/2011 )
COSNSU00878C9C20119C11C45PM "Dự thảo "Hướng dẩn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011 - 2012" ( 09/08/2011 )
COSNSU00938C6C20118C12C13AM THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HỌC BỔNG PRUDENTIAL ( 06/08/2011 )
COSNSU00938C6C20119C55C46AM THÔNG BÁO: V/v xét chọn HS nghèo nhận quà của Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh ( 06/08/2011 )
COSNSU00877C30C20119C31C06PM báo cáo thực hiện tự đánh giá và đăng ký Kiểm định chất lượng giáo dục ( 30/07/2011 )
COSNSU00877C28C20119C48C35AM Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của UBND Tỉnh ( 28/07/2011 )
COSNSU00937C28C20116C04C09PM DANH SÁCH HS TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG DTNT TÂY NINH ( 28/07/2011 )
COSNSU00877C20C20119C09C32AM Kế hoạch Kiểm tra hoạt động TTVH -TT - Học tập cộng đồng ( 20/07/2011 )
COSNSU00937C13C20116C12C39PM KẾT QUẢ THI TUYỂN LỚP 10 THPT ( 13/07/2011 )
COSNSU00877C7C20119C32C19AM BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2011-2012 ( 07/07/2011 )
COSNSU00937C5C20113C57C18PM THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2011 ( 05/07/2011 )
COSNSU00877C1C20119C07C26AM Ôn tập phụ đạo học sinh yếu, kém trong hè năm 2011 ( 01/07/2011 )
COSNSU00966C9C20119C58C37AM Mẫu quyết toán Công đoàn ( 09/06/2011 )
COSNSU00876C3C20118C37C09AM Kế hoạch Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và CBQL hè 2011 ( 03/06/2011 )
COSNSU00915C24C201110C58C47AM Thông báo khẩn ( 24/05/2011 )
COSNSU00935C14C201110C02C38AM V/v HƯỚNG DẪN XÉT KỶ NIỆM CHƯƠNG "VSNGD" ( 14/05/2011 )
COSNSU00935C14C20119C28C00AM ÐIỀU CHỈNH LỊCH KIỂM TRA THI ÐUA ( 14/05/2011 )
COSNSU00915C12C20113C36C35PM Thông báo của bộ phận PCGD ( 12/05/2011 )
COSNSU00935C11C20112C18C52PM V/V Ðánh giá xếp loại đơn vị trường học ( 11/05/2011 )
COSNSU00915C6C201111C14C17PM THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN PCGD ( 06/05/2011 )
COSNSU00874C30C201110C17C57PM Ðề thi + Ðáp án 8 môn lớp 9 HKII năm học 2010-2011 (Ðề SGD) ( 30/04/2011 )
COSNSU00874C29C20118C35C33AM V/v lập danh sach HS đăng ký vào trường PT dân tộc nội trú ( 29/04/2011 )
COSNSU00914C29C20119C42C13AM THÔNG BÁO TẬP HUẤN THỰC HIỆN HỒ SƠ PCGDMN ( 29/04/2011 )
COSNSU00934C25C20118C10C37AM V/v nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 ( 25/04/2011 )
COSNSU00874C19C20119C39C20AM Kết quả GVG vòng tỉnh Năm học 2010-2011 ( 19/04/2011 )
COSNSU00874C15C201111C04C00AM V/v các trường THCS cừ người giám sát kì thi HKII các trường TH trong địa bàn xã ( 15/04/2011 )
COSNSU00914C14C201110C59C26AM THÔNG BÁO ( 14/04/2011 )
COSNSU00914C7C20119C33C46AM TIẾP TỤC CỦNG CỐ VÀ ÐẨY MẠNH HOẠT ÐỘNG CỦA TT VH-TT-HTCÐ ( 07/04/2011 )
COSNSU00874C6C201110C04C33AM V/v kiểm tra hồ sơ lớp 9 chuẩn bị cho kỳ xét TN THCS ( 06/04/2011 )
COSNSU00934C6C20119C27C44AM V/V VỆ SINH CƠ QUAN, TRỤ SỞ LÀM VIỆC ( 06/04/2011 )
COSNSU00954C5C20117C56C55AM V/v truy cập trang Tic_office của Phòng GDÐT ( 05/04/2011 )
COSNSU00934C4C20113C53C44PM ÐỀ THI HS GIỎI LỚP 9 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 ( 04/04/2011 )
COSNSU00933C31C20113C42C16PM ÐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ( 31/03/2011 )
COSNSU00873C31C20117C12C44PM Tổ chức hội thi ứng dụng CNTT thiết kế bài giảng điện tử, xây dựng website thông tin trên internet h ( 31/03/2011 )
COSNSU00873C30C20119C13C40AM Kết quả thi học sinh giỏi vòng Tỉnh bậc THCS năm học 2010-2011 ( 30/03/2011 )
COSNSU00933C30C20117C59C50AM V/v ÐĂNG KÝ HỌC CỬ NHÂN TIẾNG ANH ( 30/03/2011 )
COSNSU00933C29C20113C15C34PM THÔNG BÁO KHẨN ( 29/03/2011 )
COSNSU00873C29C20119C43C52AM Cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp. ( 29/03/2011 )
COSNSU00873C15C20119C29C20AM Ðề cương ôn thi HKI lớp 9 ( 15/03/2011 )
COSNSU00873C13C20118C37C44PM Giáo viên THCS phải thực hiện bồi dưỡng 120 tiết/năm ( 13/03/2011 )
COSNSU00913C8C201111C56C22AM Thông báo - MẪU NHẶT TRẺ TỪ 0 - 5 TUỔI ( 08/03/2011 )
COSNSU00913C4C20117C52C25PM THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA PHỔ CẬP ( 04/03/2011 )
COSNSU00872C17C201110C47C30AM V/v chấm hội giảng vòng tỉnh bậc THCS, năm học 2010-2011 ( 17/02/2011 )
COSNSU00872C15C20119C14C04PM Về việc triệu tập hội nghị hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận ( 15/02/2011 )
COSNSU00872C14C20118C39C37AM Sở GDÐTây Ninh điều chỉnh lịch thi chọn học sinh giỏi lớp 12 và lớp 9 THCS vòng Tinh ( 14/02/2011 )
COSNSU00871C25C20117C45C39PM V/v thành lập trang web Phòng Giáo dục và Ðào tạo Châu Thành - TN ( 25/01/2011 )
COSNSU00911C25C201110C34C24AM THÔNG BÁO ( 25/01/2011 )
COSNSU00931C25C20118C46C33AM THÔNG BÁO v/v NGHỈ TẾT NGUYÊN ÐÁN TÂN MÃO ’2011 ( 25/01/2011 )
COSNSU00911C11C201110C53C40AM THÔNG BÁO ( 11/01/2011 )
COSNSU00911C6C20119C45C52AM THÔNG BÁO ( 06/01/2011 )
COSNSU00911C4C20113C10C39PM MẪU NHẬP LIỆU ÐTG PHỔ CẬP (ÐÃ CHỈNH LÝ - BỔ SUNG) ( 04/01/2011 )
COSNSU008712C17C20107C41C58PM Danh sách GV tham dự lớp tập huấn GVCN ( bậc THCS) ( 17/12/2010 )
COSNSU008712C12C20108C37C32AM Phân công kiểm tra chéo thi học kỳ I ( 12/12/2010 )
COSNSU008712C3C20106C56C37PM DSHS dự thi HKI và Biểu mẫu báo cáo thống kê HK ( 03/12/2010 )
COSNSU008112C3C20103C47C30PM Số lượng CBGV được xét nâng lương năm 2010 của các đơn vị ( 03/12/2010 )
COSNSU008412C1C20109C15C15AM Thông báo các trường nhập liệu TSCÐ ( 01/12/2010 )
COSNSU009211C29C20108C03C04AM THÔNG BÁO V/v TUYÊN TRUYỀN ATGT ( 29/11/2010 )
COSNSU008711C22C20107C50C36AM V/v hướng dẫn bổ sung tổ chức hội giảng năm học 2010-2011 ( 22/11/2010 )
COSNSU008111C9C201011C26C11AM LỊCH NHẬP DỮ LIỆU ( 09/11/2010 )
COSNSU008111C9C201011C45C19AM mẫu lý lịch cán bộ giáo viên ( 09/11/2010 )
COSNSU008711C3C20108C33C07AM Kết quả thi LT kì thi GVG cấp THCS vòng huyện năm học 2010-2011 ( 03/11/2010 )
COSNSU009311C3C20109C08C59AM THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN TÀI VỤ ( 03/11/2010 )
COSNSU008711C1C201010C31C53AM V/v nộp ngân hàng đề thi HSG lớp 9 vòng huyện ( 01/11/2010 )
COSNSU008710C26C20109C52C59AM V/v kết quả thi chọn HSG "Giải toán trên máy tính Casio" ( 26/10/2010 )
COSNSU008710C19C201010C35C30AM V/v tổ chức thi lý thuyết và GK hội giảng vòng huyện 2010-2011 ( 19/10/2010 )
COSNSU008710C9C20107C29C59PM Mẫu Phiếu đánh giá tiết dạy ứng dụng CNTT&TT ( 09/10/2010 )
COSNSU00819C28C20109C17C51AM Thông báo nộp sổ bảo hiểm xã hội ( 28/09/2010 )
COSNSU00939C27C20109C55C29AM THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN THANH TRA ( 27/09/2010 )
COSNSU00879C21C20106C38C53PM CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. ( 21/09/2010 )
COSNSU00879C10C20108C18C13PM Văn bản của Phòng KT&KÐCLGD Sở Giáo dục và Ðào tạo TN ( 10/09/2010 )
COSNSU00938C31C20102C01C40PM THÔNG BÁO ÐẠI BIỂU HUYỆN DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2010- 2011 ( 31/08/2010 )
COSNSU00878C26C20109C00C53AM V/v Bổ sung PPCT môn Công nghệ ( 26/08/2010 )
COSNSU00938C20C20109C26C52AM v/v HƯỚNG DẪN KHAI GIANG NĂM HỌC 2010- 2011 ( 20/08/2010 )
COSNSU00878C19C20108C51C51AM Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học Giáo dục bậc THCS năm học 2010 – 2011 PGDÐT. CT ( 19/08/2010 )
COSNSU00938C16C201010C37C22AM V/V TẬP HUẤN GV LÀM CỘNG TÁC VIÊN TT VH-TT-HTCÐ ( 16/08/2010 )
COSNSU00938C9C20103C17C57PM V/v THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2010-2011 ( 09/08/2010 )
COSNSU00878C9C20107C34C32PM Tài liệu Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ( 09/08/2010 )
COSNSU00877C31C20108C50C24PM THÔNG TƯ Ban hành Ðiều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ( 31/07/2010 )
COSNSU00937C28C20102C42C41PM V/v MỞ LỚP PHỔ CẬP TIN HỌC CHO ÐOÀN VIÊN GIÁO VIÊN ( 28/07/2010 )
COSNSU00877C22C20109C15C17AM Kế hoạch Bồi dưỡng Chuyên môn - Nghiệp vụ cho CBGV hè 2010 ( 22/07/2010 )
COSNSU00877C20C20109C02C29AM V/v Cấp phép dạy thêm, học thêm ( 20/07/2010 )
COSNSU00967C16C201010C10C38AM BAI DU THI BAO LUC GIA DINH ( 16/07/2010 )
COSNSU00937C14C20104C24C14PM V/v hoản lại thời gian tổ chức hội nghị đào tạo, bồi dưỡng CBQL và giáo viên trung tâm VH-TT-HTCÐ ( 14/07/2010 )
COSNSU00937C12C20103C18C58PM KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2010 ( 12/07/2010 )
COSNSU00876C25C20109C38C30AM Kế hoạch tổ chức lớp đào tạo cán bộ VH-TT-HT cộng đồng năm 2010 ( 25/06/2010 )
COSNSU00876C17C20109C55C31AM Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho GV và CBQL hè 2010 ( 17/06/2010 )
COSNSU00806C17C201010C36C08AM LỊCH BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PT THEO HÌNH THỨC LIÊN KẾT VN- SINGAPO ( 17/06/2010 )
COSNSU00936C15C201011C07C58AM V/v TỰ ÐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2009- 2010 CỦA CÁC ÐƠN VỊ, TRƯỜNG HỌC ( 15/06/2010 )
COSNSU00875C31C20107C38C14PM Chuẩn đánh giá xếp loại GV bậc Trung hoc( bao gồm THCS và THPT) ( 31/05/2010 )
COSNSU00935C16C20108C08C22AM TIÊU CHUẨN THI ÐUA NĂM HỌC 2009- 2010 THEO QUYẾT ÐỊNH 2763/QÐ-SGD&ÐT ( 16/05/2010 )
COSNSU00874C14C20109C52C42AM Hướng dẫn đánh giá và xếp loại Ðề tài ( 14/04/2010 )
COSNSU00954C2C20107C49C48AM Tài liệu tham khảo về Ðánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục ( 02/04/2010 )
COSNSU00753C31C20109C37C31AM V/v thanh tra, giám sát vệ sinh môi trường - Y tế học đường ( 31/03/2010 )
COSNSU00951C8C20107C02C18AM Ðã Upload xong Tài liệu tập huấn ngày 7&8/1/2010 ( 08/01/2010 )
COSNSU007512C24C20099C29C11AM V/v tham khảo báo cáo kiểm định chất lượng của trường TH Kim Ðồng ( 24/12/2009 )
COSNSU007512C5C200911C49C21PM V/v sử dụng mail của ngành ( 05/12/2009 )
Tin tức
Lịch họp
Thứ hai 19/02/2018
Thứ ba 20/02/2018
Thứ tư 21/02/2018
Thứ năm 22/02/2018
Thứ sáu 23/02/2018
Thứ bảy 24/02/2018
Chủ nhật 25/02/2018
Biểu mẫu
Danh bạ
Đăng nhập

Tên đăng nhập :
Mật khẩu :
Nhập tên đăng nhập & mật khẩu

Phát triển bởi TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG TÂY NINH 2014-2015